Andre råd og utvalg


Dette er en oversikt for perioden 2011 - 2017.


OVERSIKT OVER REPRESENTANTER I RÅD OG UTVALG 2015 - 2019

Fondsstyret

Formannskapet er styre for næringsfondet i Bindal. Fondsstyresaker finner du sammen med formannskapssakene.

Som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnd for perioden 2015 – 2019 velges:

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Torbjørn Gjengaar, leder                            1. Elin Gangstø
Gro Støvik Lande                                            2. Frode Næsvold
Simone Plahte, nestleder                           3. Eli Horsberg

 

Som medlemmer og varamedlemmer i Kontrollutvalget for 2015 - 2019 velges, med endring i kommunestyret 16. juni 2016:

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Gunnhild Gutvik, leder                                       1. Svanhild Båtnes Holten
Trine Sivertsen, nestleder                                   2. Per Heide
Olav Håkon Dybvik                                           3. Terje Moe
Elling Bøkestad                                                 4. Sissel Sørhøy
Mona Teksum Øvergård                                    5. Annlaug Helstad

 

Som Bindal kommunes representant og vararepresentanter i Kommunenes Sentralforbund (KS Nordland) for perioden 2015 – 2019 velges følgende:

Representant:                                                 Vararepresentanter:
Britt Helstad                                                     1. Tor-Arne Aune
                                                                       2. Ruth Skjelsvik
                                                                       3. Lars Berg-Hansen

 

Som Bindal kommunes representant i Bindal Kraftlag AS for to år (2015 – 2017)

Medlem:                                                           Varamedlem
Bjørn Sørhøy                                                     Roar Eck

 

Felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivningsvedtak 2015 - 2017

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer:
Bjørn Sørhøy, leder (2 år)                                 Aslaug Helstad (2 år)
Svanhild B. Holten, nestleder (2 år)                   Paul Harald Valvik (2 år
Hans Otto Helstad, (4 år)                                 Eva Pedersen (4 år)
Terje Sevaldsen (4 år)                                     Finn Johansen (4 år)
Nina Lauritsen (2 år)                                       Gro S. Lande (2 år
Gunnhild Gutvik (4 år)                                     Elling M. Bøkestad (4 år)

 

 

Valg av sakkyndig nemnd for fastsettelse av takstverdi for eiendomsskatt 2015 - 2017

Medlemmer:                                                   Personlige varamedlemmer

Steinar Skarstad, leder (2 år)                            Espen Hald (2 år)
Knut Arne Busch, nestleder (2 år)                     Mona Øvergård (2 år)
Astrid Hagen (4 år                                           Roger Hansen (4 år)

 

Viltnemnd - valg for perioden 2015 - 2019

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer

Åsmund Myrvang, leder                                   Morten Okstad
Terje Bøkestad, nestleder                                Jim Aarmo
Nina Kristiansen                                              Gaute Myrvang
Eli Horsberg                                                    Ruth Skjelsvik
Martin Kjølstad                                                Mona Hald

Valg til representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland 2015 - 2019

Som representant i representantskapet i Interkommunalt Arkiv i Nordland velges arkivleder May Lene Øren. Som varamedlem velges kontor- og personalleder Hallgeir Lian.

 

Valg til representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 2015 - 2019

Medlem:                                                            varamedlem
Britt Helstad                                                     1. varamedlem: Tor-Arne Aune
                                                                       2. varamedlem: Ruth Skjelsvik
                                                                       3. varamedlem: Elin Lian

Valg til representantskapet i Namdal Rehabilitering IKS 2015 - 2019

Medlem:                                                            varamedlem
Britt Helstad                                                     1. varamedlem: Tor-Arne Aune
                                                                       2. varamedlem: Ruth Skjelsvik

 

Oppnevning av representant til Terråk skoles samarbeidsutvalg 2015 - 2019

Medlem: Anne Grete Vikestad                             Varamedlem: Hanne Marit Reppen

 

Valg av Bindal kommunes representant i styret for friskolen i kommunen for perioden 2015 - 2019

Medlem: Svanhild Båtnes Holten                          Varamedlem: Dag Christer Brønmo

 

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS 2015 - 2019

Medlem: Britt Helstad                                        Varamedlem: Tor-Arne Aune

 

Valg av representant til kirkelig fellesråd 2015 - 2019

Medlem: Tor-Arne Aune                                  Varamedlem: Petter Bjørnli

 

 

 

Bindal forliksråd - oppnevning for perioden 1.1.2017 - 1.1.2021

Fylkesmannen har i brev av 1.9.2016 til Bindal kommune oppnevnt følgende forliksråd for

perioden 2017 – 2021:

 

Medlemmer:                         Varamedlemmer:

1. Camilla Brevik                 1. Asgeir Aune

2. Terje Moe                         2. Gunnhild Gutvik

3. Linn Christi Nygård         3. Elin Gangstø

 

 

ADMINISTRASJONSUTVALG

”  Administrasjonsutvalgets funksjon tillegges formannskapet.  De tillitsvalgte vil være representert i utvalget i henhold til hovedavtalens bestemmelser. ”

 
Sist oppdatert den 24.aug.2017