Bindal vedtar strategisk helse- og omsorgsplan


Kommunestyret i Bindal vedtok torsdag 22. juni en omfattende helse- og omsorgsplan. Planen legger strategien for hvordan kommunen skal håndtere den fremtidige eldrebølgen. Planen legger opp til at velferdsteknologi blir en bærebjelke i fremtidens helse- og omsorgstilbud. Samtidig innebærer planen omfattende utbedringer i den eksisterende bygningsmassen og bygging av nye omsorgsboliger.


Kommunestyret i Bindal har vedtatt en omfattende helse- og omsorgsplan som legger strategien for hvordan kommunen skal håndtere den fremtidige eldrebølgen. Planen legger opp til at velferdsteknologi blir en bærebjelke i fremtidens helse- og omsorgstilbud. Samtidig innebærer planen omfattende utbedringer i den eksisterende bygningsmassen og bygging av nye omsorgsboliger.

Bindal kommune vil oppleve en markert økning i antall eldre i perioden frem mot 2035. Samtidig er det liten grunn til å forvente en generell økning av folketallet i kommunen og det er derfor ingen grunn til å forvente at økningen i antallet eldre og deres forventede pleiebehov kan bli møtt med en økning i bemanning. Med andre ord; det vil være samme antall «varme hender» i eldreomsorgen i 2035 som nå men dobbelt så mange eldre. Målsetningen for strategiplanen er derfor å identifisere mulige tiltak for å møte helse- og omsorgsbehovet for Bindal kommune i 2035 med det samme antall ansatte og samme driftsbudsjett for sektoren som nå.

 

Planen lanserer fire sentrale tiltak:

 

•        Utbedring av Bindal sykehjem

•        Samlokalisering av botilbud til særlig ressurskrevende brukere

•        Utbedring og etablering av omsorgsboliger

•        Innfasing av velferdsteknologi som et bærende element i fremtidens omsorgstilbud

 

Kostnadene for å gjennomføre tiltakene er ikke kjent, men de vil være betydelige. Bindal vil søke Husbanken om tilskudd for å gjennomføre tiltakene, men endringer i Husbankens tilskuddsordning gjør at kommunen har hastverk. Regjeringen har vedtatt å endre tilskuddene slik at det fra 2021 utelukkende gis tilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.

 

Bindal har derfor en klar tidsfrist for å søke og få tilskudd til utbedring av eksisterende omsorgsplasser og vil prioritere dette før kommunen bygger nye tilbud. Tidsfristen setter store krav til administrasjonens og politikernes evne til å sikre tilstrekkelig fremdrift og kvalitet i prosjektene.

 

 
Sist oppdatert den 23.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner