HØRING - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks i Kollsvika i Bindal og Brønnøy kommuner


Salmonor AS søker om ny lokalitet Kollsvika til et anlegg for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret i Bindal og Brønnøy kommuner. Høringsfrist: 22. juli 2017.


I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i 1 måned fra 20.06.2017:

Søknaden gjelder ny lokalitet for akvakulturanlegg i sjø

Kommune: Bindal og Brønnøy

Søker: SalmoNor AS

Org.nr: 952 662 813

Ny lokalitet: Kollsvika

Kartref: Midtpunkt i anlegget 65°12.532 N - 12°45.159 Ø

Informasjon:
- Omsøkt størrelse/produksjon/areal: 3120 tonn MTB og plassering av anlegg og fôrflåte iht. kartvedlegg
- Planstatus: Lokaliteten ligger i et FFFNA-område i gjeldene arealplan.

Kontaktperson: Vibecke Bondø, tlf: 951 29 558

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, Bindal rådhus. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen 22. juli 2017 til: 

Bindal kommune
Oldervikveien 5,
7980 TERRÅK

eller pr. epost: postmottak@bindal.kommune.no

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema på nettadresse: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Akvakultursoeknad

 

Dokumenter i saken:

 1. Salmonor AS - 952622813 - søknad om ny lokalitet Kollsvika i Bindal / Brønnøy kommune – oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune
 2. Søknad lokalitet fra Salmonor AS
 3. Kvittering for innbetalt gebyr
 4. Strømrapport Kollsvika mars-mai 2017
 5. Vedlegg til strømrapport Kollsvika
 6. Sjøkart
 7. Kart 1:5000
 8. Kart 1:1000 med hjørnekoordinater
 9. Beredskapsplan ved massedød
 10. Beredskapsplan ved smittsom sykdom
 11. Kvalitetshåndbok – Innholdsfortegnelse
 12. Rapport B-undersøkelse Kollsvika
 13. Bekreftelse på gjennomført feltarbeid - forundersøkelse
 14. Begrunnelse for klarering av ny lokalitet Kollsvika
 15. KU lokalitet Kollsvika
 16. Dispensasjonsvedtak NFD
 17. Oversendelse av dispensasjonsvedtak fra FiskeridirektoratetSist oppdatert den 20.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner