Høring av Terråk småkraftverk


NVE har mottatt søknad fra Plahtes Eiendommer om å få bygge Terråk småkraftverk i Bindal kommune. Høringsfristen er 30. juni 2017. NVE mottar gjerne uttalelsene via sine nettsider. Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo


Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk søkte i 2008 konsesjon for utbygging av Terråkvassdraget. Det var tre ulike utbyggingsalternativ. De ulike alternativene var kort oppsummert følgende:

  • Alternativ A - NTEs hovedalternativ. Kraftverket vil utnytte et fall mellom Mellavatnet på kote +237 og sjøen. Kraftstasjonen legges i fjell ved riksvei 801 med utløp ved Saltbunesodden i Breivika.
  • Alternativ C - Kraftverket vil utnytte et fall mellom Mellavatnet på kote +237 og få turbinsenter på kote +44 i fjellet ved Hellifossen.
  • Alternativ D - Kraftverk ved Hellifossen. Inntaket vil legges i Nervatnet. Reguleringsmagasin etableres i Nervatnet og Mellavatnet.

NVE gav positiv innstilling til alternativ D, mens OED gav endelig konsesjon til alternativ A. NTE fant ikke grunnlag for å kunne realisere prosjektet og frafalt konsesjonen i mars 2017.

Plahtes Eiendommer har samarbeidet med Rein Energi AS og Sweco AS for å se på muligheten til å realisere et lønnsomt småkraftverk i Terråkvassdraget. De er kommet til følgende klare konklusjoner:

  • Det er mulig å bygge ut vassdraget fra Nervatnet til Hellifossen med god økonomi
  • Prosjektet blir svært likt NTEs alternativ D, som NVE ga en positiv innstilling til.
  • Terråk småkraftverk vil samlet sett få en noe redusert konfliktgrad sammenlignet med NTEs alternativ D.

Hovedforskjellen mellom de nye planene og Alternativ D er at kraftstasjon legges i dagen og at deler av vannveien endres fra tunnel til nedgravd rør. I tillegg går regulering av Mellavatn ut av prosjektet og erstattes av en enkel innsnevring av det nå åpne midtpartiet i eksisterende demning.

Søknad

NVE har mottatt søknad om bygging av Terråk småkraftverk datert 30.4.2017. I søknaden er tiltaket beskrevet i detalj, mens nye konsekvensvurderinger er begrenset til forskjellene mellom Terråk småkraftverk og NTEs alternativ D.

Søknaden skal behandles etter reglene i vannressursloven § 8. Den blir kunngjort av NVE.

Vi ber om eventuelle merknader til søknaden sendes til NVE innen 30. juni 2017 og at det i høringsuttalelsene fokuseres på endringene i forhold til alternativ D som NVE tidligere har behandlet.

Søknaden med vedlegg og kopi av kunngjøringen er tilgjengelig på NVE sine nettsider:

http://konsesjoner/Vassdrag/Vassdrag/Details/7965

Dersom høringspartene ønsker en papirversjon av søknaden kan de kontakte Frithjof Plahte på e-post:

frithjof@plahteseiendommer.no eller tlf 995 98 966.

 
Sist oppdatert den 01.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner