Høring Terråkvassdraget


Det er frist 20. desember 2014 for å uttale seg om endring i reguleringsgrense i Mellavatnet.


Høring av planendring for Terråk kraftverk - Endring av reguleringsgrense i Mellavatnet


Vi viser til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) datert 6.11.2014 om planendring for
Terråk kraftverk.


NTE fikk konsesjon til å bygge Terråk kraftverk ved kgl.res. av 21.juni 2013. Mellavatnet er eneste
reguleringsmagasin med HRV på kote 237,0 og LRV på kote 233,5. Disse grensene ble oppgitt å tilsvare
tidligere reguleringsgrenser og dette ble lagt til grunn for konsesjonen.
Oppmålinger ved Mellavatnet i forbindelse med detaljplanleggingen har avslørt at den eksisterende,
øvre reguleringshøyden i Mellavatnet er på kote 236,15, og ikke 237,0 slik det er forutsatt i
konsesjonssøknaden og slik manøvreringsreglementet er utferdiget. Sett i forhold til det NTE la til grunn
for den opprinnelige søknaden vil et mindre magasin ifølge NTE medføre en tapt produksjon på ca. 2,5
GWh pr år.


NTE søker derfor om å få heve høyeste regulerte vannstand i Mellavatnet med 85 cm, fra kote 236,15 til
kote 237,0. NTE har fått utarbeidet en utredning om mulige virkninger av en slik økning i HRV og
ifølge denne vil økt reguleringshøyde medføre begrensede skader og ulemper for miljø, naturressurser
og samfunn. De positive virkninger av tiltaket er i hovedsak økt kraftproduksjon i Terråk kraftverk med
ca. 2,5 GWh pr. år.


Søknaden med informasjon om de omsøkte endringene og en utredning om virkningene er tilgjengelig
på våre nettsider:  http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=7432&type=11

Vi ber om at Bindal kommune informerer om denne saken på sine nettsider.
Vi ber om eventuelle merknader til søknaden innen 20. desember 2014.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner