HØRING - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks i Klampvika, Bindal kommune


Salmonor AS søker om ny lokalitet Klampvika til et anlegg for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret i Bindal kommune. Høringsfrist: 22. juli 2017.


I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i 1 måned fra 20.06.2017:

Søknaden gjelder ny lokalitet for akvakulturanlegg i sjø

Kommune: Bindal

Søker: SalmoNor AS

Org.nr: 952 662 813

Ny lokalitet: Klampvika

Midtpunkt i anlegget: 65°12.663' N - 12°15.013' Ø

Informasjon:
- Omsøkt størrelse/produksjon/areal: 3120 tonn MTB og plassering av anlegg og fôrflåte iht. kartvedlegg
- Planstatus: Lokaliteten ligger i et FFFNA-område i gjeldene arealplan. Deler av lokaliteten ligger i AF1 som er regulert til akvakultur. 

Kontaktperson: Vibecke Bondø, tlf: 951 29 558

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved Bindal folkebibliotek, Bindal rådhus. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen 22. juli 2017 til:

Bindal kommune,
Oldervikveien 5,
7980 TERRÅK

eller pr. epost til: postmottak@bindal.kommune.no

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema på nettadresse: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Akvakultursoeknad

Dokumenter i saken:

 1. Salmonor AS - 952622813 - søknad om ny lokalitet Klampvika i Bindal / Brønnøy kommune – oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune
 2. Søknad lokalitet fra Salmonor AS
 3. Kvittering for innbetalt gebyr
 4. Strømrapport Klampvika mars 2017
 5. Vedlegg til strømrapport Klampvika
 6. Sjøkart
 7. Kart 1:5000
 8. Kart 1:1000 med hjørnekoordinater
 9. Beredskapsplan ved massedød
 10. Beredskapsplan ved smittsom sykdom
 11. Kvalitetshåndbok – Innholdsfortegnelse
 12. Rapport B-undersøkelse Klampvika
 13. Bekreftelse på gjennomført feltarbeid - forundersøkelse
 14. Begrunnelse for klarering av ny lokalitet Klampvika
 15. KU lokalitet Klampvika
 16. Dispensasjonsvedtak Nærings- og fiskeridepartementet
 17. Oversendelse av dispensasjonsvedtak fra FiskeridirektoratetSist oppdatert den 21.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner