Holdningsskapende midler for bedre trafikksikkerhet høst 2017


Det er søknadsfrist 1. oktober for å søke Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.


Kunngjøring av holdningsskapende midler høst 2017

 

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland. En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag merket med «Søknad om holdningsskapende midler 2017» sendes til:

Firmapost-nord@vegvesen.no

Eller til

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

 

Søknadsfrist 1. oktober 2017.

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

 

Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?
Dette skrivet inneholder informasjon om hvordan man kan få støtte til holdningsskapende tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Mulighetene er mange, og skrivet er kun ment som forslag til videre inspirasjon. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Utvalget oppfordrer til at tiltakene som gjennomføres tar sikte på å nå barn og ungdom, men også voksne/eldre er en essensiell del av holdningsskapende arbeid.
Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.

Forslag til gode tiltak:
-Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)
Sykkelverksted
Sykkeltur eller -løp for skole eller for familier i kommunen
Synlig syklist –aksjon
Konkurranse om beste sykkelskole i kommune
-Refleksopplæring:
Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks
Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
-Valgfag Trafikk
-Sikring av barn i bil
Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
-Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
-Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
-Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
-Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

De aktører som oppfordres til å søke er kommuner, lag, foreninger, skoler, FAU, enkeltpersoner mm. Midlene kan ikke bruke til fysiske tiltak. Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag. Den sendes til Firmapost-nord@vegvesen.no.

 
Sist oppdatert den 01.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner