Informasjon om mulighet til å søke fritak for eiendomsskatt 2017


Det er frist 3. februar for å søke fritak for eiendomsskatt for visse eiendommer.


Søknadsfrist: 3. februar 2017  NB: I brevet som gikk ut til lag og foreninger i dag 23.01.17, er det oppgitt feil årstall. Fristen er 3. februar 2017.

Søknadsskjema fritak for eiendomsskatt eiendomsskatteloven § 7a

Kommunestyret i Bindal vedtok 15.12.2016 at det skulle vurderes fritak fra eiendomsskatt for visse eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7 a) på bakgrunn av søknad fra skatteyter.

 

Eiendomsskatteloven § 7 a) lyder:

Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

 

Kommunestyrets vedtak av 15.12.2016 lyder:

Eiendom eid av lag/foreninger og stiftelser som er registrert i enhetsregisteret, vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Det delegeres til formannskapet å fastsette vilkårene for fritak.

 

For skatteåret 2017 skal kommunestyret iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) vurdere fritak på grunnlag av søknad for eiendom tilhørende stiftelser eller institusjoner etter følgende kriterier, fastsatt av formannskapet 20.1.17:

1.         Stiftelsen/institusjonen er et idrettslag eller en religiøs, humanitær eller lignende

organisasjon, og de aktuelle eiendommer brukes til organisasjonens primærformål.

2.         Det er ikke et hovedformål å gi forretningsmessig overskudd.

3.         Organisasjonen deler ikke ut utbytte til sine medlemmer.

4.         Virksomheten er basert på frivillig innsats.

5.         Det er åpent for alle å bli medlem.

6.         Kommunen gagnes gjennom virksomheten som kommer i tillegg til eller erstatter oppgaver som kommunen ellers kunne eller burde ha utført.

7.         Organisasjonens virksomhet kan dekke behov hos kommunens innbyggere gjennom alminnelige formål.

8.         Stiftelsen/institusjonen må være registrert i Enhetsregisteret.

Begrunnelsen er at det anses urimelig å skattlegge eiendommer til stiftelser, institusjoner, lag og foreninger som er basert på frivillighet og uten kommersielt preg.

Fritak kan etter loven gis for ett år av gangen.

Skatteåret 2017 er et spesielt år for eiendomsskatt i Bindal kommune. Det er første året det innkreves eiendomsskatt i hele kommunen. Samtlige eiendommer skal derfor takseres, og fristen for utskriving er utgangen av mars.

Dersom organisasjoner ønsker fritak for skatteåret 2017, og anser seg berettiget etter ovennevnte kriterier, ber Bindal kommune om at det sendes inn søknad, se vedlegg, så fort som mulig.

Søknaden gjelder for skatteåret 2017. Dersom kommunen ikke mottar søknad innen 

3. februar i år, kan man dessverre ikke være sikker på å få søknaden behandlet med virkning for skatteåret 2017.

For det tilfellet at eiendomsskatt i 2017 utskrives på eiendom som senere får fritak for 2017, vil utskrevet og innkrevd eiendomsskatt ettergis/tilbakebetales.

Dersom det blir gitt fritak, forplikter søker å informere Bindal kommune dersom driften opphører eller endres fra opprinnelig formål.

 

Med hilsen

Wenche Næsvold
Økonomisjef

 

Dette brevet som pdf.
Sist oppdatert den 23.jan.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner