Kartlegging av skrantesjuke fortsetter i 2017


Mattilsynet ber om at det også i år må tas prøver av hjortedyr for å finne ut om de er smittet av skrantesjuke.


Skrantesjuke: Kartleggingen fortsetter

Skrantesjuke ble påvist på fem dyr i 2016

I 2016 ble det tatt ut nesten 10 000 hjerneprøver av hjortedyr. Det ble påvist skrantesjuke på to elg i Selbuområdet, og på tre villrein i Nordfjella. Smittestoffet i de to elgene er muligens ikke like smittsomt som den varianten som er funnet på villreinflokken i Nordfjella. Mattilsynet samarbeider med Miljødirektoratet, og vi har som mål å begrense og om mulig utrydde smitten. Det er ikke endelig besluttet hvilke tiltak som vil bli satt inn i de to områdene hvor det er påvist skrantesjuke, men arbeidet med en bekjempelsesstrategi er godt i gang.

Kartleggingen fortsetter

Vi trenger fortsatt mer kunnskap om forekomst og utbredelse. I 2017 er målet å ta ut over 17 000 prøver, hvorav 5000 prøver skal være fra det vi kaller risikodyr. Med risikodyr mener vi hjortedyr som er syke, skadet eller blir påkjørt og avlivet av den grunn, samt dyr som blir funnet døde. Vi er nå inne i en tid med mange elgpåkjørsler. Vi vil derfor minne kommunene om at vi fortsatt skal ta prøver av alle selvdøde og avliva hjortedyr over 1 år. I mange kommuner har det vært gitt opplæring til ettersøkspersonell og andre som håndterer skrottene. De som har fått opplæring kan fortsette å ta ut prøver hvis de likevel er ute og håndterer dyret/kadaveret. Dersom kommunen ikke sender ut folk, må Mattilsynet varsles, slik at vi kan arrangere prøveuttak. Ta kontakt med lokalt Mattilsyn dersom dere trenger mer utstyr til prøveuttak. Det er også aktuelt å lære opp flere dersom det er behov for det.

Kadaverhåndtering

Husk at kadaver og slakteskott ikke skal brukes til åte eller menneskemat før vi har fått svar på prøven. Dyr som er blitt avlivet av kommunal viltnemnd er kommunens eiendom. Kommunen har derfor ansvar for å håndtere skrotten. Kadaver kan sendes til destruksjon før prøvesvar foreligger, dersom det er mest hensiktsmessig. En del ettersøkspersonell er også jegere som har tatt kurs for å selv kunne godkjenne skrotter av vilt til salg. Vi gjør oppmerksom på at dersom et dyr blir slaktet etter skade/påkjørsel, har ikke jegerne tillatelse til å godkjenne skrotten for videresalg. Det kan bare Mattilsynet gjøre.

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av CWD gjelder fortsatt

I forskriften gis det blant annet utvidet varslingsplikt for alle med ansvar for hjortedyr, strenge begrensninger for flytting av hjortedyr og forbud mot luktestoff fra hjortedyr fra land med skrantesjuke. En ny forskrift vil bli sendt ut på høring i løpet av våren 2017. Mattilsynet anbefaler kommunene å følge med på regelverksutviklingen.

Kontaktinformasjon

Dersom dere skal varsle om avliva eller selvdøde dyr, eller dere har spørsmål om skrantesjuke, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Kontaktpersoner på Helgeland er:

Kontorsted Brønnøysund: Anna Kilpi

Kontorsted Mo i Rana: Nina Kristiansen Maasø

Kontorstedene Mosjøen og Sandnessjøen: Siv Svendsen

 

Med hilsen

Siv Svendsen
Seniorinspektør/veterinær
Mattilsynet
Nord, Avd. Helgeland

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 13.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner