Kulturminner på Sør-Helgeland


Nordland fylkesting vedtok i desember 2011 en regional plan for kulturminner på Sør-Helgeland


”Kulturminner på Sør-Helgeland” inneholder 129 kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i de fem kommunene på Sør-Helgeland. Ut fra en kulturminnefaglig vurdering, og på grunnlag av eksisterende registre samt lokal kunnskap, er det valgt ut viktige kulturminner og kulturmiljøer. Alle de utvalgte kulturminnene er beskrevet med tekst og bilder, samt kartfestet.

At et kulturminne eller kulturmiljø har spesiell regional verdi, betyr at det har verdi ut over det lokale og dermed har verdi for hele Sør-Helgeland. ”Kulturminner på Sør-Helgeland” vil være et nyttig verktøy for kommunene for bedre å kunne avveie hensynet til kulturminnene opp mot andre samfunnshensyn. En viktig målsetting med Regional kulturminneplan for Sør-Helgeland er at den skal øke bevisstgjøringen omkring kulturminner, og være utgangspunkt for å inkludere bruk og vern av kulturminner i samfunnsdebatt og samfunnsutvikling.

”Kulturminner på Sør-Helgeland” inneholder et bredt utvalg kulturminner som er betydningsfulle kilder til kunnskap om regionens historie og som er viktige identitetsskapende elementer i regionen.

Blant de mangfoldige kulturminnene som er omtalt er: steinalderboplasser, bergkunst, gravfelt med gravrøyser og gravhauger fra bronse- og jernalder, fangstgropanlegg, nausttufter og båtstøer, kirker og kirkegårder, gamle veifar og båtdrag, større gårdsmiljøer og mindre fiskebondegårder og husmannsplasser, egg- og dunvær, handelssteder og markedsplass, bruer, tyske kystfort, steinbrudd, samfunnshus, skolebygninger og sykestue.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut