Nytt skjema for søknad om nydyrking


Den 19.12.2014 trådte ny forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover (FOR-2014-12-19-1758) i kraft. Landbruksdirektoratet har som følge av regelendringen oppdatert skjema "SLF-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking".


Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Dette er hjemlet i forskrift om nydyrking. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hen­syn til natur- og kulturlandskapsverdiene.

Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.

Ved behandling av søknaden skal kommunen vurdere:

  • Om det er ønskelig å styrke drifts­grunnlaget til den som søker (om bruket til søker objektivt sett blir styrket ved at arealet blir nydyrket)
  • Om nydyrkingstiltaket legger til rette for gode driftsløsninger (som reduserte driftskostnader, teig­størrelser og driftsavtand)
  • Tiltaket etter reglene i kapittel II i naturmangfoldloven
  • Kravene til vegetasjonssoner mot vassdrag

Det er også andre hensyn som må tas i søknadsprosessen:

  • Dersom nydyrkingsarealet er over 50 dekar (et vedlegg II-tiltak) skal kommunen behandle tiltaket etter forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 3. Nydyrkingstiltak på mindre enn 50 dekar skal også behandles etter § 3 dersom en ikke kan se bort fra at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Kommunen skal i sin behandling etter § 3 ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger, jf. kriteriene i vedlegg III.
  • Dersom nydyrkingstiltaket utgjør 15 dekar eller mer av samlet overflate over en periode på fem år, blir det regnet som et ”større privat tiltak”, og blir omfattet av undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9. I disse sakene vil nydyrkingsforskriften og kulturminneloven gjelde side om side.

Kontaktperson: Else Restad, tlf: 75 03 25 57, epost: else.restad@bindal.kommune.no

Søknadsskjema
Sist oppdatert den 05.aug.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner