Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal


Sammen med Helse Nord-Trøndelag har kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna vedtatt å etablere et nytt tiltak for mennesker med psykisk lidelse og/ eller ruslidelse. SiBYN er fra onsdag 15. april 2015 en tilgjengelig og aktivt oppsøkende virksomhet forankret i en forpliktende og fleksibel samhandlingsmodell.


Informasjon om

SiBYN til samarbeidspartnere og innbyggere i Bindal og Ytre Namdal (BYN)

 

Sammen med Helse Nord-Trøndelag har kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna vedtatt å etablere et nytt tiltak for mennesker med psykisk lidelse og/ eller ruslidelse. SiBYN er en tilgjengelig og aktivt oppsøkende virksomhet forankret i en forpliktende og fleksibel samhandlingsmodell.  

 

Målgruppen

 • har en psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet,
 • har en omfattende funksjonssvikt og/ eller vanskelig livssituasjon.
 • har behov for hjelp, men har ikke et tilpasset / mangler tilbud.
 • sliter ofte med flere problemer av ulik karakter samtidig.
 • diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak i teamet.

 

SiBYN skal være:

 • En lavterskel mottakssentral for henvendelser vedrørende vanskelige livssituasjoner/ bekymring i forhold til rus og psykiatri. Telefonen er betjent mellom

09.00 – 15.00 mandag til fredag. Innkomne meldinger behandles fortløpende på dagtid.

 • Et tilgjengelig og aktivt oppsøkende behandlingsteam for målgruppen.
 • Et ressursteam for øvrige ansatte i BYN. Ansatte kan melde saker inn til teamet.

 

Organisering av SiBYN`s arbeid

 • Teamet møtes en gang hver 14 dag. I møtet vurderes innkomne meldinger, og det tas beslutning i forhold til iverksetting av tiltak.
 • Ved innkomne meldinger som ikke kan vente til teamets neste møte, står leder/ nestleder fritt til å kontakte andre av teamets medlemmer og iverksette tiltak.
 • Oppstart15. april 2015.

 

Vårt mål er at mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser, evt. tilleggslidelser (utviklingshemming/ somatikk) og sammensatte sosiale problemer (eks. i tilknytning til bolig, økonomi, mangel på aktivitet/ arbeid, utslitte pårørende og konfliktfylte familieforhold), skal få et helhetlig og sammenhengende behandlings- og tjenestetilbud som gjør brukeren i stand til å etablere og beholde kontakten med hjelpeapparatet. Vårt mål at alle skal få et likeverdig og individuelt tilpasset tilbud, uten ventetid.

 

Faggrupper i SiBYN

SiBYN er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra alle kommunene, NAV og DPS, herunder psykologspesialist, spesialsykepleiere, sykepleier, sosionom, vernepleier og brukerrepresentanter.

 

 • Leder eller nestleder er mottaker av meldinger til teamet på tlf 950 13 510.

 

Reidun Gutvik Korssjøen                                                      Geir Arvid Thy          

Leder                                                                                     Nestleder
Sist oppdatert den 14.apr.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner