Storviltjakt 2014 - om tildelinger og fellingstillatelser


I høst kan det skytes tilsammen 306 elg i viltområdene i Bindal. Jakttida pågår fra 25. september til søndag 2. november.Det er mulig å søke forlenget jakttid.


I brevet fra Viltnemna datert 13. juni 2014 står det  følgende:

      

STORVILTJAKTA   2014

Tildeling og fellingstillatelser vedtatt av viltnemnda i møte 03.06.2014:

Refererer til viltnemndas tildeling/fellingstillatelser for elg, rådyr og bever. Det vedlegges ”Sett elg”-skjema og kjevelapper for elg. Av hensyn til registrering i nasjonal hjorteviltbase er det viktig å bruke riktige vall- og jaktfeltnr. Disse er derfor ferdigutfylt på ”Sett elg” – skjemaene. ”Sett elg”-skjema kan også lastes ned fra Hjorteviltregistret. ( www.hjortevilt.no/startup)

Som tidligere skal fellingsavgift for elg betales etterskuddsvis for faktisk felte dyr. Krav vil bli utsendt fra kommunen etter at jakta er ferdig.

 

Tildeling/fellingstillatelser for elg/rådyr/bever  2014:

 

Harangsfjord storviltområde;

Består av 3 jaktfelt og har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2014 – 2016. De disponerer et tellende jaktareal på til sammen 44525 daa.

De har fått godkjent en årlig tildeling på 30 dyr i planperioden, og med en intern fordeling på de aktuelle jaktfeltene. De har fri tildeling på rådyr.

 

Indre Bindal storviltområde;

Består av 13 jaktfelt og har fått godkjent ny bestandsplan for perioden 2014 – 2016. I tillegg er Sørfjord/Kolla og Indre Bindal storviltområde sammenslått til ett storviltområde, og disponerer et tellende areal på til sammen 223 855 daa. De har søkt og fått innvilget et årlig uttak i planperioden på 116 dyr, som de fordeler internt mellom jaktfeltene. De har fri tildeling på rådyr.

 

Bindalhalvøya storviltområde;

Består av 13 jaktfelt og har dispensasjon fra bestandsplanen for 2014. De har fått godkjent en årlig tildeling på 100 dyr, og må fordele antall dyr på de aktuelle jaktfeltene innenfor de kommunale målsettinger og ønsket uttak. De har et tellende areal på 94590 daa. De har fri tildeling av rådyr.

 

Øksn.øy/Reppen/Hesimark storviltområde;

Består av 4 jaktfelt og har ett år igjen av planperioden (2012 – 2014). De har tildelt 30 dyr som fordeles internt mellom jaktfeltene. De har et tellende jaktareal på 37375 daa. De har fri tildeling av rådyr.

 

Austra storviltområde;

Består av 5 jaktfelt og har ett år igjen av planperioden (2012 -2014). De har en tildeling på 26 dyr som de fordeler internt mellom  jaktfeltene  etter ønsket jaktuttak.

De har et tellende jaktareal på 55925 daa. De har fri tildeling av rådyr.

 

Imøy / Stavøy;

Har et tellende areal på 4000 daa og har kommunal tildeling på 4 dyr, fordelt på alder og kjønn:

1 okse, 1 ku, 1 1 ½ års ku og 1 kalv.

 

Tildeling av Bever 2014:

Urvoldvassdraget, Åbjøravassdraget og Eidevassdraget ved Plahtes eiendommer har en tildeling på 6 dyr.

Aunvassdraget ved Tor Arne Aune har en tildeling på 1 dyr.

Lunndalselva ved Erland Iversen har en tildeling på 1 dyr.         Totalt 8 tildelinger på bever.

 

I forbindelse med beverjakt oppfordrer viltnemnda de valdansvarlige om å foreta en bestandsregistrering kommende jaktsesong.

 

Totalt er det for 2014 tildelt 306 dyr/elg.      For rådyr gjelder fri tildeling.

 

JAKTTID 2014

Bindal kommune fikk for 2013 og 2014 utvidet jakttid på elg fra 1.november til 23. desember som en prøveordning.

Ut fra de retningslinjer som ble utarbeidet av viltnemnda skal i prinsippet jakten foregå i ordinær jaktperiode mellom 25. september og 31. oktober.

For jaktsesongen 2014 gjelder en generell regel at alle kan jakte fram til og med søndag 2. november uten noen form for søknad. Utover denne tiden må det enkelte jaktfelt - storviltområde søke kommunen/viltnemnda om en forlenget jaktperiode innenfor de retningslinjer som er vedtatt,  fra og med 3. november til 23. desember 2014. Søknaden skal begrunnes og det skal leveres kopi av sett elg sammen med søknaden. Frist for en slik søknad settes til 20.oktober 2014.

 

REGISTRERING AV SLAKTEVEKTER

I 1997 startet viltnemnda registrering av alle slaktevekter. For at dette arbeidet skal kunne fortsette er det viktig at alle jaktlag er påpasselig med påføring av riktig slaktevekt på kjevelappene. Slakt bør veies.

I en elgbestand er det tre viktige faktorer som kan påvirke bestandskondisjonen over tid; klima, bestandstetthet og jakt. Vektutvikling benyttes jevnlig som et mål på individuell fysiologisk kondisjon og er ansett som en god indeks på overlevelsessannsynlighet og produktivitet. Anslåtte slaktevekter er ikke godt nok, derfor oppfordres det på det sterkeste at alle som oppgir vekt – oppgir en nøyaktig veid vekt. Dette materialet vil kunne gi oss en bedre indikasjon på elgens kondisjon over tid

 

SETT ELG – HJORT, OG ANDRE VILTARTER;

Kommunen/viltnemnda og storviltområdene i Bindal, arrangerte i vår – 27.mars et lokalt hjorteviltseminar. Dette var etter ønske fra flere storviltområder om at det åpnes for jakt på arten HJORT.

Det var et vellykket seminar som ga oss indikasjoner på at åpning av jakt på hjort, kan være en mulighet i nærmeste framtid.

En forutsetning for å kunne ta en slik beslutning er at vi kan dokumentere at arten produserer et høstingsverdig overskudd.

Det oppfordres derfor til at alle jegere innenfor de aktuelle jaktfelt/storviltområder i Bindal, registrerer «Sett-Hjort» under høstens jakt. Høstingen skal være bærekraftig og kan bare tillates når best mulig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.

 

Innsamling av kjever:

Denne ordningen er som før.

 

Ettersøkshund:

Nemnda minner også i år om at alle jaktlag skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

 

Oppsyn - kontroll:

Politimyndighetene er pålagt å prioritere oppsyn i forbindelse med jakt.

 

Avskytingspolitikk:

Områder med godkjent bestandsplan som har avvik må legge vekt på å rette opp skjevheter.

Elgvallene har betydelig frihet i avskytingen innenfor viltnemndas tildeling. For å beholde en høy produktivitet i stammen er det viktig å spare de mest verdifulle produksjonsdyrene, spesielt voksne hodyr. For å beholde likevekt mellom hodyr og handyr i stammen bør det være overvekt av hodyr i uttaket av kalv og 1 ½ -åringer. En del av fridyrskvote bør derfor nyttes til uttak av 1 ½ -års hodyr. Kalv kan skytes istedet for voksent dyr!

Jegere og rettighetshavere oppfordres også om å redusere jakttrykket i den mest hektiske parringstida for elg som er de to første ukene i oktober.

 

Sikkerhet - skadeskyting:

Skadeskyting er kjedelig for alle parter, både jeger, nabo og viltnemnd. I enkelte tilfelle kan det også gå på jaktæren løs.  Alle jegere bes derfor om å være ansvarsbevisste ved påskyting av dyr. Mulig skadeskyting som ikke oppklares samme dag skal meldes viltnemnd og jaktrettshaver umiddelbart.

 

Viltnemnda vil ellers minne alle jaktlag om plikten til ettersøk ved skadeskyting. Dette på bakgrunn av tidligere erfaring. Det legges derfor ved et faktaark med regelverk for ettersøk. Jaktlagenes plikt til ettersøk ved mulig skadeskyting understrekes.

 

Bindal kommune/Viltnemnda har opprettet eget ettersøkspersonell. Denne er oversendt lensmannen/politiet. Ved eventuelle spørsmål er det bare å kontakte undertegnede.

 

Rapportering:

Til slutt minner viltnemnda om fristen for innsending av fellingsrapporter for elg, rådyr og bever, «sette elg» -skjema og renskrapede og tørkede elgkjever: 10 dager etter jaktas slutt.

God jakt!

 

Med vennlig hilsen

Viltnemnda

Bindal kommune

 

Karl-Erik Solum

Skogbruksrådgiver

                         
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner