Tilsynsrapport om Bindal barnehage avdeling Bindalseidet


Her kan du lese rapporten fra tilsynet i barnehagen på Bindalseidet


I mars 2015 hadde barnehageavdelingen på Bindalseidet tilsyn av Gerd A. Strand og Torill Holmstrøm fra Brønnøy kommune. De har nå laget en rapport.

Emne for tematilsynet var: «Barnehagens hverdag er preget av god omsorg."

I rammeplanen for barnehagen står bl.a. følgende i kap: 1.1
«Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet.»

I oppsummeringen sier rapporten følgende:

"Gjennom dette tematilsynet har vi møtt en trivelig og engasjert gjeng både blant barna, personalet og foreldrene. Barnehagen har mange positive sider og noen utfordringer som vi har pekt på i denne rapporten. Disse utfordringene bør personalgruppen jobbe med sammen og gjerne dra inn foreldrene som en ressurs."

Oppfølging:
Etter at tematilsynet er avsluttet skal barnehagen lage en plan over hvordan utfordringene som gis i denne rapporten skal følges opp. Ansvar for dette legges til øverste leder i barnehagen og barnehagefaglig ansvarlig i Bindal kommune.  Senest 6 uker etter tilsynet, møtes tilsynsansvarlige, øverste leder i barnehagen, barnehagefaglig ansvarlig og evt. andre for en oppfølgingssamtale. Målsettingen er å hjelpe barnehagen på rett spor i prosessen. Øverste leder i barnehagen innkaller til dette møtet.  6 måneder etter at tematilsynet er gjennomført må øverste leder i barnehagen rapportere tilbake til barnehagemyndigheten om hvordan barnehagen har arbeidet med utviklingsområdene sine.
Sist oppdatert den 20.mar.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner