Utvidet elgjakt, høring


Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse foreslår utvidet jakttid på elg til og med 30. november i Bindal og noen andre kommuner i Nordland. Høringsfrist er 12. august.


Høring - forslag til forskrift om utvidet jakttid i Nordland 2016   
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har besluttet å sende forslag til forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland i 2016 på høring.  
 
I henhold til gjeldende lovverk, sentrale retningslinjer og Nordland fylkeskommunes retningslinjer for behandling av søknader om utvidet jakttid, samt forvaltningslovens kapittel VII., Om forskrifter, sendes forslag til forskrift om utvidet jakttid i Nordland i 2016 til høring hos berørte parter. 
 
Det er kun forslaget til denne forskrift med paragrafer §§ 1-4 som høres (vedlegg I).  Dette betyr at uttalelser som gjelder områder som ikke er omtalt i forskriftsforslaget ikke vil bli hørt. Det samme gjelder uttalelser som omhandler vurderingene av søknader om utvidet jakttid (vedlegg II).  
 
Høringsfristen er satt til 12. august 2016. 
 
Høringsdokumentene kan lastes ned fra https://www.nfk.no/tjenester/miljo/horing-forslag-tilforskrift-om-utvidet-jakttid-pa-elg-i-nordland-2016.850998.aspx 
 
Vi ber om at tilskrevne lag og foreninger på regionalt nivå videreformidler denne informasjonen til berørte lokallag. 
 
Sakens dokumenter: Vedlegg I. Forslag til forskrift om utvidet jakttid på elg i Nordland i 2016 Vedlegg II. Vurdering av søknader.  
 
Spørsmål kan rettes til saksbehandler Mathea Nybakke på e-post: matnyb@nfk.no, eller telefon  75 65 05 97. 
 
Høringsuttalelser leveres skriftlig til: post@nfk.no, eller Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset 8048 Bodø 
 
 

Forskrift om utvidet jakttid på elg i deler av Nordland i 2016 
§ 1. Formål 
Formålet med utvidet jakttid på elg er å imøtekomme særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. 
§ 2. Utvidet jakttid 
Jakttiden utvides fra og med 1. november til og med 30. november 2016 i følgende områder: 
Kommune Område Tysfjord Russviktinden bestandsplanområde V1850V0003 Beiarn Hele kommunen Bodø Valdene Misværmarken og Skjærstad øst Saltdal Alle bestandsplanområder unntatt Junkerdal Nesna Hele kommunen Rana Elgregion 1 Vest Vefsn Nordkommunen: V0039 Tveråmo – Luktvatn, V0016 Herringen, V0022 Hellfjell, V0029 Drevja, V0031 Elsfjord, V0038 Seljeli, V0105 Luktvatn Hattfjelldal Susendal Ørjedal Storviltområde Grane Nedre Grane Storviltområde Bindal Hele kommunen 
 
§ 3. Vilkår 
Det forutsettes at samjakt og andre former for friluftsliv tillates i hele perioden. Det er ikke tillatt med skilting, stengsler eller lignende som kan føre til at andre brukere opplever å bli utestengt fra marka. 
 
Den som har fått innvilget utvidet jakttid skal oppfylle de krav til rapportering Nordland fylkeskommune stiller. 
 
Kommunen skal annonsere utvidet jakttid på sine hjemmesider og i minst en avis som er mye lest lokalt. Berørte grunneiere og friluftslivorganisasjoner skal varsles direkte. 
 
Nordland fylkeskommune ved Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse kan oppheve denne forskrift dersom vilkårene ovenfor ikke oppfylles eller om forutsetningene for utvidet jakttid blir endret.  
§ 4. Ikrafttreden.  
Denne forskrift trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017

Vedlegg II  Vurdering og innstilling til vedtak. Søknader om utvidet jakttid på elg i Nordland fylke 2016 

 
Sist oppdatert den 04.aug.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner