Varsel om oppstart av planarbeid for Holm fergeleie


Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Bindal kommune skal starte detaljregulering av Holm ferjeleie. I forbindelse med oppstart av planarbeidet holdes det i samarbeid med kommunen et åpent møte: Tid: Torsdag 10. august 2017 kl. 1800, Sted: Solvang forsamlingshus, Holm.


Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune skal i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8, og i samarbeid med Bindal kommune, starte detaljregulering av Holm ferjeleie. Hensikten med planleggingen er å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområde, bedring av trafikkavviklingen og oppgradering av servicefunksjonene på ferjeleiet.

Planområdets avgrensning er vist på kartskissen nedenfor.

Bindal kommune og Statens vegvesen vurderer de planlagte tiltakene til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Informasjon er også tilgjengelig på internett: www.vegvesen.no/fylkesveg/fv17holmferjeleie

På hjemmesiden vil det bli lagt ut mer informasjon etter hvert gjennom hele planprosessen.

Vi ber med dette om innspill, synspunkter eller andre relevante opplysninger til planarbeidet. Send det skriftlig til oss innen 21.08.2017, enten med vanlig post til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø, eller med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no

I forbindelse med oppstart av planarbeidet, holdes det i samarbeid med kommunen et åpent møte:

Tid: Torsdag 10. august 2017 kl. 1800
Sted: Solvang forsamlingshus, Holm

På møtet vil vi orientere om planarbeidet så langt, og åpne for innspill og diskusjon.

Har du spørsmål, kan du også kontakte John Alvin Mardal på telefon 95275583 eller e-post john.alvin.mardal@vegvesen.no

 

Vegavdeling Nordland
Med hilsen
John Alvin Mardal
Prosjektleder

 

Bakgrunn
Det er behov for flere oppstillingsplasser, servicebygg og Iangtidsparkering for biler ved ferjeleiet, jfr. Nordland fylkeskommunens økonomiplan.

Målsetninger
Ombygning av ferjeleiets landområde skal sikre tilstrekkelig med oppstillingsplasser slik at oppstilling langs fylkesvegen unngås. Kjøremønsteret skal gis en standardisert utforming samtidig som parkeringsbehov, kollektivløsning, og servicefunksjoner ivaretas. Området skal ferdigstilles i 2019. Trafikksikkerhet, fremkommelighet, universell utforming og miljøhensyn skal bedres som en følge av tiltaket. Målet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for ferjeleie på Holm. Kostnadene skal ikke overstige 1 mill. kr, og detaljreguleringen skal være vedtatt av Bindal kommune innen juni 2018.
Sist oppdatert den 07.jul.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner