Bostøtte


Beskrivelse
Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd.

 

Målgruppe

Barnefamilier 

Trygdede 

Sosialt vanskeligstilte 

Personer med introduksjonsstøtte (flyktninger)

 

Vilkår

Alle over 18 år kan få bostøtte. Studenter uten barn og personer som avtjener verneplikt/siviltjeneste, kan ikke motta bostøtte. Er studiet et ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende tiltak, kan du likevel søke.

 

Krav til boligen: 

For å få bostøtte må boligen din som regel være av en viss størrelse og funksjon. For noen typer boliger stilles det også krav til hvordan boligen er finansiert. For mer informasjon om dette kan det tas kontakt med kommunen.

Lover

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. Ordning for bostøtte.

 

Veiledning

Det må sendes skriftlig søknad om bostøtte. Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Kommunen tar imot søknadene, registrerer dem og har den løpende kontakten med søkeren. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

Informasjon om bostøtteordningen

Søknadsfrist

Søknadsfristen følger Husbankens regler:
Det er 12 terminer i året. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i etterfølgende måned.

Dersom du får innvilget bostøtte for en termin (måned), blir bostøttesaken automatisk kopiert videre med mindre du har flyttet. Se for øvrig tidsplan under.

Når bostøtten blir beregnet, er det husstands- og boligopplysninger på situasjonsdatoen som legges til grunn.

Ved flytting må alle i husstanden være bosatt og registrert i Folkeregisteret senest på søknadsdatoen. Vedtak om pensjon/trygdeytelser må være fattet før søknadsdatoen.

 

Saksbehandling

Saksbehandleren i kommunen registrerer opplysningene fra søknaden din. 

Det innhentes opplysninger maskinelt fra en rekke offentlige instanser som for eksempel Folkeregisteret og Rikstrygdeverket. Det sendes ut en forhåndsmelding dersom det er feil og mangler ved søknaden, dersom opplysninger er slettet, eller for å varsle om visse typer avslag.

Rett etter terminens utløp (12 terminer i året) får du vedtaket sendt hjem til deg.

Utbetalingen skjer etterskuddsvis den 10. hver måned.  

Dersom du har fått positivt vedtak og ikke har flyttet i løpet av terminen, kopieres søknaden din over til neste termin.

1. januar hvert år sendes det ut en forhåndsutfylt søknad. Er det opplysninger som skal endres, skal skjemaet korrigeres og sendes sammen med dokumentasjon til kommunens bostøttekontor.

 

Klage

Klagen sendes via kommunens Servicekontor innen tre uker fra vedtaket ble mottatt.

Alle klager behandles av Husbanken (ved det respektive regionkontor).

Klagen må være skriftlig. Husk alltid å oppgi hvilken termin det gjelder, navn, adresse, fødselsnummer og bostedskommune. 

Klagen må inneholde de opplysningene du mener har betydning for saken. 

Klagen skal undertegnes.

Behandlingstiden er for tiden to til fire måneder. 

Saksbehandleren i kommunen kan hjelpe deg å klage.

 
Sist oppdatert den 11.mar.2013


Tips en venn Skriv ut