Byggesak


Fra 1. juli 2015 kan du sette opp bygge garasje/uthus på inntil 50 kvadratmeter eller sette opp tilbygg til huset eller garasjen, uten byggetillatelse fra kommunen. Slike tiltak krever heller ikke utsending av nabovarsel. De nye reglene gjør at du raskere kan gå i gang med byggingen av garasje på tomten din. Du slipper å søke, du slipper å vente på å få søknaden godkjent og du slipper å betale gebyr for byggesøknad. Husk at garasjen må følge alle lover og regler, og at du har ansvaret for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner over området, plan- og bygningslovgivningen, vegloven eller annet regelverk. Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang.


Enkle tiltak

Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling:

Garasje/uthus

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

 

For å finne riktig høyde på møne og gesims, må du regne ut ferdig planert gjennomsnittsnivå i terrenget rundt garasjen. Dette kan du finne hjelp til i kapittel 4 i veilederen Grad av utnytting (ekstern lenke)

 

Tilbygg til huset

Du kan få tak over inngangspartiet ditt, sykkelen kan få bod, og søpla eget skur. Eller kanskje du ønsker deg terrasse? Eller vedskjul? Dette er eksempler på hva du kan sette opp uten å søke kommunen.

Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være 4 meter fra tilbygget til nabogrensen.

Tilbygg til garasjen/uthuset

Du kan også sette opp et tilbygg til garasjen din på inntil 15 kvadratmeter, så lenge det står minst 1 meter frå nabogrensa. Bare pass på at garasjen og tilbygget til sammen ikke blir større enn 50 kvadratmeter. Dersom disse til sammen blir over 50 kvadratmeter, må det være 4 meter fra tilbygget til nabogrensa.

Dette kan du ikke bruke tilbygget til uten å søke:

 • Du kan ikke sove i eller bo i tilbygget. Det betyr at det ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom
 • Du kan heller ikke bruke det til verksted, kontor eller atelier

 

Før du bygger:

 • Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen
 • Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen
 • Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om bygginga
 • Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør
 • Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di. Dette kalles utnyttingsgrad eller grad av utnytting
 • Finn ut om du trenger tillatelse fra andre myndigheter før du starter bygginga. Sjekk vegloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel og lignende

 

Når garasjen/uthuset/tilbygget er ferdig:

Meld fra til kommunen når bygget er ferdig, slik at det blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet:

 

Søknad om mindre tiltak

Sakstypen "mindre tiltak" er opprettet for at en skal sikres rask saksbehandling og avklaring. Disse tiltakene kan forestås av tiltakshaver. Maksimum saksbehandlingstid er fastsatt til 3 uker etter at kommunen har mottatt fullstendig søknad om tillatelse. Begrepet ”mindre tiltak” blir i Plan- og bygningsloven § 20-4 brukt om tiltak der omfanget og kompleksiteten i kommunens saksbehandling vil være avgrenset.

Saksgang:
Søknad sendes kommunen, det blir fattet delegasjonsvedtak. Ved klage blir saken behandlet politisk. Endelig klagevedtak blir fattet av fylkesmannen

Saksbehandlingstid: 
Tre (3) uker ved mottak av komplett søknad.

Veiledning - mindre byggearbeid på bebygd eiendom

Søknadsskjema for mindre tiltak:

Når bygget er ferdig:

 

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, det vil si tiltak som ikke kommer inn under "enkle tiltak", som ikke er søknadspliktig eller "mindre tiltak", som kan forestås av tiltakshaver:

Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven, og skal forestås av ansvarlige foretak:

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a
c) fasadeendring
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
h) oppføring av innhegning mot veg
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova.

Veiledninger:

Søknadsskjema - tiltak som krever ansvarlig foretak:

Når bygget er ferdig:
Sist oppdatert den 03.nov.2017


Tips en venn Skriv ut