Kirkevalget i Bindal


Resultatet av kirkevalget er nå klart. Her kan du se hvem som blir medlemmer av det nye Menighetssrådet i Bindal.


Menighetsrådet de neste fire årene (2016 - 2019) består av:

Kirsten Kveinå Brønmo

Jens Christian Berg

Anita Vassli

Wenche Myhre

Gudrun Fossem

Steinar Vikestad

 

Varamedlemmer:

Rakel Helstad

Ann-Kristin Halsen

Erling Alsli

Sonja Raaum

Ruth Heidi Vollan

Valgdeltakelsen var 26.91% 

Kirkevalget består av to valg. Velgerne kan delta både ved lokalvalget (menighetsrådsvalget) og valget til bispedømmeråd. De elleve bispedømmerådene utgjør samlet Den norske kirkes kirkemøte.

Menighetsrådsvalget
Opptelling av stemmene ved menighetsrådsvalget tar til umiddelbart etter at valget er over 14. september. Frist for registrering av opptellingen er 16. september. Valgresultatet fra de 1236 menighetsrådsvalgene vil bli tilgjengelige på nettsiden www.kirkevalget.no fra 17. september.

Bispedømmerådsvalget - valg av kirkemøterepresentanter
Ved bispedømmerådsvalgene skal det 13. og 14. september til sammen velges 65 "lekfolksrepresentanter" (personer uten kirkelig ansettelse). I hvert sokn telles antall avgitte stemmer ved bispedømmerådsvalget. Dette stemmeantallet blir offentliggjort 17. september.

Hvilke kandidater som har fått plass i hvert bispedømmeråd, blir kjent fra 24. september. Fra hvert sokn sendes stemmesedlene avgitt ved bispedømmerådsvalget til valgrådet i det enkelte bispedømme. I ni av de elleve bispedømmene gjennomføres bispedømmerådsvalget som forholdstallsvalg fordi det stilles to lister. Valgrådene foretar opptellingen av listestemmer og personstemmer og kommer fram til navnene på de 65 representantene. Bispedømmerådene har ansvar for kunngjøring av valgresultatet.

I hvert bispedømmeråd er det i tillegg en representant valgt av prestene i bispedømmet og en representant valgt av andre kirkelig tilsatte i bispedømmet. Disse valgene foregår parallelt og valgresultatene herfra offentliggjøres også av hvert bispedømmeråd 24. september.

Den totale oversikten over hvem som utgjør Kirkemøtet i perioden 2016-2019 er først klar 8. desember. Innen den tid skal medlemmene av de nyvalgte menighetsrådene i fire av bispedømmene (Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre) ha tilleggsvalg på tre av de syv lekfolksrepresentantene til sine respektive bispedømmeråd.
Sist oppdatert den 15.sep.2015