Eiendomsskatt


Eiendomsskattelistene for Bindal ligger nå ute til offentlig ettersyn i tre uker.


Informasjonsfolder om eiendomsskatten

Rammer og retningslinjer for fastsetting av eiendomsskatt

Skatteetaten om formuesverdi og andre spørsmål 

 

Melding om eiendomsskattetakst og beregning av eiendomsskatt
Fra 1. januar 2017 skriver Bindal kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen. Vedlagt denne brosjyren følger skatteseddel for 2017 for din eiendom.

OFFENTLIG ETTERSYN
Skattelistene er fra 31.03.2017 lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker. Skattelistene er tilgjengelig for alle, og ligger utlagt på Bindal rådhus, samt her på hjemmesiden.

KLAGEFRIST
Klagefrist er 6 uker fra det tidspunkt skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for klage er 12.05.2017. Denne brosjyren, samt skatteseddelen, inneholder mer informasjon om framsetting av klage.

TAKST

Alle eiendommer, med unntak av bolig– og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier eksisterer, er taksert. Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering, vanligvis etter 10 år. Boliger med boligverdi fra Skatteetaten vil oppdateres årlig.
Det er sakkyndig takstnemnd i Bindal kommune som fastsetter takstene. Klager på taksten behandles først i sakkyndig takstnemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til sakkyndig ankenemnd. Klager på boligverdi fra Skatteetaten skal behandles av Skatt Nord.

SKATT
Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Taksten står normalt i 10 år, mens kommunestyret bestemmer årlig bunnfradrag og skattepromille.
For 2017 har kommunestyret vedtatt en generell skattesats på 7 promille.
Bolig– og fritidseiendommer har en skattesats på 2 promille  og et bunnfradrag på kr 50.000,-.

GRUNNLAG FOR TAKSTEN

For boligeiendommer har kommunestyret i Bindal vedtatt å benytte boligverdi fastsatt av Skatteetaten som takstgrunnlag. Spørsmål vedrørende boligtaksten må derfor rettes til Skatt Nord på telefon 800 80 000.

For de øvrige eiendommer er taksten i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er disse eiendommene besiktiget, og det er ut ifra dette foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet.

Sakkyndig takstnemnd i Bindal kommune har utarbeidet takseringsregler for arbeidet: "Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2017 - 2026 i Bindal kommune".

EIENDOMMER MED FLERE EIERE

Denne brosjyren med skatteseddel sendes til alle eierrepresentantene. Dersom det er flere eiere av en eiendom vil alle få samme informasjon, men faktura blir sendt kun til en representant. Vennligst gi beskjed til kommunen via e-post: postmottak@bindal.kommune.no eller telefon 75 03 25 00 dersom dere ønsker en annen regningsmottaker.

HVIS DU MENER AT EIENDOMSSKATTETAKSTEN ER FEIL, HAR DU ANLEDNING TIL Å PÅKLAGE DENNE.

Lov om eigedomsskatt § 19. "Skatteytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker fra det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år".

KLAGEN SKAL VÆRE SKRIFTLIG. FRIST FOR Å KLAGE ER 12. MAI 2017.

Vi ber deg om å merke klagen tydelig med gårds- og bruksnummer. Eventuelt også feste- og seksjonsnummer. I tillegg må du huske å oppgi telefonnummer du treffes på. Merk alle vedlegg like tydelig. Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil, bør det som utgangspunkt fremlegges godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende. Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert ved plan– og utviklingssektoren. Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som indre og ytre vurderingsfaktor, ber vi deg konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan. Eiendomsskattekontoret kan yte bistand til dem som av ulike årsaker ikke er i stand til å skrive klagen selv.

SAKSBEHANDLING
Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles på nytt av sakkyndig takstnemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til sakkyndig ankenemnd, som kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst. Dette vedtaket er endelig, og kan bare prøves rettslig.

NEDSETTELSE/ ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT
Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig". Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom eller lignende. Ta kontakt med eiendomsskattekontoret for mer informasjon og søknadskjema.

 

FAKTURA PA EIENDOMSSKATT

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten, så skal de kommunale gebyrene betales. Dette fremkommer bl.a. av eiendomsskattelovens § 25. Ved medhold i klagen, betales  tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

Postadresse:        
Bindal kommune
Eiendomsskattekontoret
Oldervikveien
7980 Terråk

E-post: postmottak@bindal.kommune.no

Web: www.bindal.kommune.no

For mer informasjon:
Sentralbord: tlf 750 32 500
Wenche Næsvold, tlf 48 10 34 16

 

 

 
Sist oppdatert den 31.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner