Folkehelse og friskliv-sentral


Folkehelse og frisklivsentral

 

Nordmenn er privilegerte og velstandsutviklingen har vært formidabel de siste tiårene. Sammen med dette har helsa vår bedret seg og levealderen øker. Samtidig har vi en rekke utfordringer. 16 % av befolkningen røyker daglig, men fortsatt er det 11 % som røyker av og til. Vi spiser for lite frukt og grønt og får i oss for mye sukker og mettet fett. De fleste av oss er ikke tilstrekkelig fysisk aktive og flere rammes av overvekt. Dette gjør utviklingen vanskelig å snu.

I 2002 kom Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og rettet søkelyset mot folkehelsearbeidet i landet. Stortingsmeldingen omhandler forhold som bidrar til å skape helseproblemer, eller som bidrar til å motvirke sykdom. Folkehelsearbeid innebærer å forholde seg til faktorer som påvirker helsen. Folkehelsearbeidet har gradvis blitt mer aktuelt, og Samhandlingsreformen har blant annet som mål å forebygge framfor å reparere og sette inn tidlig innsats framfor sen innsats. Virkemidlene er bl.a. Folkehelseloven.

Folkehelseloven styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer og etater. Bindal kommune skal fremme folkehelse i de oppgaver og med de virkemidler de har i sitt daglige arbeid og i planlegging. Kommunen har folkehelsekoordinator for å være pådriver i dette arbeidet. Den statlige ambisjonen med folkehelsekoordinator er å få et tverrsektorielt syn på folkehelse og få folkehelse forankret politisk. Folkehelsekoordinator skal bl.a. formidle kunnskap, informasjon, råd og veiledning samt drive Frisklivssentralen.

Kommunen vedtok Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2013 – 2025 høsten 2012. Planen vil hjelpe kommunen til å prioritere og sikre at helserettede tiltak som gjør oss friskere blir gjennomført. Gjennom folkehelseprofilen som kommer hver vinter vil en også få synliggjort noen av kommunen sine utfordringer og endringer fra år til år.

Folkehelse
Befolkningens helsetilstand og hvordan folkehelsen fordeler seg i befolkningen.

Folkehelsearbeid
Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Folkehelsearbeidets hovedmål er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

 

Linker:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2013 – 2025

Folkehelseprofil 2013 , 2014 , 2015   for Bindal kommune 

Oversikt over helsetilstand 2015

  
Sist oppdatert den 24.nov.2015