HØRING - forslag til forskrift for jakt/fangst av bever, samt målsetning for forvaltning av bever i Bindal kommune


Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2. Viltnemnda har i møte av 11.10.2017 vedtatt målsetninger, samt forslag til forskrift om forvaltning av bever i Bindal kommune. Høringsfristen er satt til 23.11.2017.


Bindal kommune har siden 2001 og inntil jaktåret 2017, hatt årlig tildeling av bever til de områder i kommunen hvor beveren har tilhold og i de områdene der beveren kan være en skadegjører. Det har vært en målsetting i kommunen at beverbestanden i størst mulig grad skal reguleres gjennom ordinær jakt/fangst, slik at skadefellingsforskriften i minst mulig grad kommer til anvendelse.

Ut fra årlige tildelinger/kvoter er det ikke noe som tilsier at vi ikke har en høstingsverdig bestand. Kunnskapen om bestanden bygger delvis på jegernes egne erfaringer, dels på estimater av tettheten, og dels på skadesituasjonen, jf. Naturmangfoldloven § 8. Selv om uttaket av bever har vært lavt de siste årene, er inntrykket at bestandsnivået har vært rimelig stabilt i lang tid.

Ut fra den nye forskriften kan beveren nå forvaltes mer som småvilt. Kommunen trenger ikke lenger godkjenne vald og det er ikke lenger krav om minsteareal eller andre formaliteter knyttet til forvaltningsstrategier. Kommunen trenger ikke sende ut fellingstillatelser, og jegerne kan/bør rapportere til Statistisk sentralbyrå sammen med småviltrapporteringen. Samtidig skal kommunen lage målsetting for utviklingen av bestanden. Så sant det er i tråd med målsettingen så kan kommunen åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i en egen forskrift. Kommunen kan også sette en kvote for årlig uttak, og bestemme at jegerne skal rapportere fangsten til kommunen.

Kommunen sender derfor på høring et forslag til mål for bestandsutviklingen, samt forslag til forskrift der vi åpner for jakt.

Med bakgrunn i tidligere forskrift og forvaltning ønsker viltnemnda å videreføre jakt og fangst av bever med utarbeidelse av ny målsetting og fastsettelse av ny lokal forskrift om jakt/fangst av bever for perioden 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

Det er også fortsatt et ønske fra kommunen å gjøre en tildeling av antall bever og at det også rapporteres til kommunen etter endt jakt.

 

FORSLAG TIL MÅLSETNINGER FOR FORVALTNING AV BEVER I BINDAL KOMMUNE:

1. Hovedmål

Bindal kommune skal ha en levedyktig beverbestand som er til berikelse for naturen og friluftslivet, samtidig som ulemper for landbruksnæringen og andre samfunnsinteresser skal holdes på et lavt nivå.


2. Bestandsutviklingen

Bindal kommune ønsker å holde bestanden på dagens nivå.


3. Forvaltningen

Forvaltningen skal legge til rette for et forsvarlig uttak, der jakttrykket blir variert og mest mulig rettet mot de områdene der beveren gjør skade. Det er følgelig et mål at beverbestanden i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt/fangst, slik at skadefellingsforskriften i minst mulig grad kommer til anvendelse.

 

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FORVALTNING AV BEVER I BINDAL KOMMUNE:

§ 1. Åpning av jakt og fangst

Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele kommunen.


§ 2. Jakttid

Jakttiden følger til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.


§ 3. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever §§ 4 og 5, Bindal kommune – Nordland.

 

Høring

Fristen for innspill settes til 23.11.2017.

Innspill sendes enten pr epost til postmottak@bindal.kommune.no eller pr brev til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK.
Sist oppdatert den 19.okt.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner