HØRING - forslag til lokal forskrift om sikring av hund og utvidet båndtvang for hund i Bindal kommune


Bindal kommune legger ut forslag til forskrift om båndtvang for hund med hjemmel i lov av 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 til offentlig ettersyn. Innspill/innsigelser kan sendes til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på epost til postmottak@bindal.kommune, med frist innen 24.november 2017.


Forslag til "Lokal forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven i Bindal kommune":

§ 1. Formål.

Bindal kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

 • Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
 • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
 • Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
 • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
 • Beskytte viltet under ekstraordinære forhold og i dets leveområder.


§ 2. Virkeområde.

Forskriften omfatter hundehold i Bindal kommune. Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen.


§ 3. Ordinær båndtvang.

Hunder i Bindal kommune skal holdes i bånd, bli forsvarlig fulgt og kontrollert på aktsom måte, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

 • I og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og på offentlige steder.
 • I forbindelse med ferdsel i alle lysløyper i kommunen.
 • I områder der bufe går på innmarksbeite, og områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, utvides ordinær båndtvang (01.april – 20. august), etter hundeloven  fra og med 21. august og fram til beiteslutt, innen 31.oktober.
 • I og ved kirkegårder, grav- og urnelunder, offentlige badeplasser, boligfelt og på handleområder hele året.


§ 4. Unntak fra båndtvangsbestemmelsen.

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9 (unntak fra sikringsreglene).


§ 5. Om ro, orden og forebygging av forsøpling.

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende adferd ute i tettbygd strøk. Det skal være stille mellom kl. 23:00 – 06:00.

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på vei, gangvei, fortau, park, bru, brygge, strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde eller annen offentlig sted som benyttes av allmennheten.


§ 6. Områder der hund ikke skal ha adgang.

 • Barnehager
 • Skoler og skolegårder

Unntatt fra denne paragraf er førerhunder for blinde og svaksynte, servicehunder og andre hunder i undervisningssammenheng, da etter avtale med skole/barnehage.


§ 7. Om opptak av hund.

Hund som er løs i strid med denne forskrift kan opptas i henhold til hundelovens § 10.


§ 8. Straff.

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i strid med straffebestemmelsene i hundelovens § 28. (Se lov 4.juli 2003 nr.74 om hundehold.)


§ 9. Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

-----

Innspill/innsigelser kan sendes til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på epost til postmottak@bindal.kommune, med frist innen 24.november 2017.
Sist oppdatert den 10.okt.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner