HØRING - KYSTPLAN HELGELAND


Bindal kommune er med i planprosess Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom 13 kystkommuner: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna, Lurøy og Rødøy kommune. Prosjektets målsetning er å utarbeide en interkommunal plan for sjøareal i alle de 13 kommunene.


28.1.2016 vedtok Bindal formannskap følgende vedtak:

 1. Forslag til interkommunal kystsoneplan for Helgeland, Kystplan Helgeland endres slik:
  1. Akvakulturområdet A16 Klubben tas ut av planen.
  2. Eksisterende og framtidige akvakulturområder i gjeldende kommuneplanens arealdel for Bindal kommune 2004-2018 videreføres i Kystplan Helgeland med unntak av områdene A23, A24 og AF1.
  3. Området innenfor Gaupa videreføres som et flerbruksområde uten akvakultur.
  4. Det legges en hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) som dekker området innenfor Klavaodden – Nessaodden. Det knyttes bestemmelser til denne hensynssonen om at det ikke er tillatt med oppdrett av anadrome arter i dette området.
  5. Gyldige reguleringsplaner i Bindal kommune skal videreføres i ny kystsoneplan, jf. liste i saksutredningen nedenfor.
 2. Bindal kommune sender interkommunal kystsoneplan for Helgeland, Kystplan Helgeland med de endringer som er vedtatt i punkt 1, ut på høring og legger den ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 og § 11-14. med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14.

 

Planen ligger til offentlig ettersyn frem til den 24. august 2016 ved Bindal Folkebibliotek, Rådhuset, 7980 Terråk.

 

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Bindal kommune på tlf 75 03 25 00, evt. e-post til marit.rostad@bindal.kommune.no.

 

Høringsuttalelse sendes til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på e-post til: postmottak@bindal.kommune.no innen 24.8.2016.

 

Plandokumenter:

Planbeskrivelse med planbestemmelser (del 1)

Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse (del 2)

Plankart (hele planområdet). NB! Tegnforklaring til plankartene finnes på side 35 i planbeskrivelsen (del 1).

Plankart (utsnitt Bindal)

Saksfremlegg fra planens behandling i Bindal formannskap

Dersom noen har problemer med å laste ned dokumentet, kan man få det tilsendt i papirformat ved å kontakte Bindal kommune.

 

Plandata for bruk i kartprogram:

Kystplan.sos

Kystplan_Bindal.sos

Foto: SinkabergHansen AS
Sist oppdatert den 27.mai.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner