HØRING - Nye målsetninger vedrørende hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune for perioden 2017-2021


Forslag til nye målsetninger for hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune ble behandlet av viltnemnda i møte av 11.10.2017 og ut fra et enstemmig vedtak sendes forslaget ut på høring. Høringsfristen er er satt til 24.11.2017.


Med hjemmel i viltloven er det vedtatt ny forskrift for hjortevilt 8.1.2016.

I den nye forskriften er det gjort en del sentrale grep i forhold til tidligere forskrift av 22.mars 2002. Bever er tatt ut selv om forvaltningsprinsippene for bever er ganske parallelle til hjortevilt. Hjortevilt er derfor rendyrket i denne forskrift.

I den nye hjorteviltforskriften er kommunens overordna ansvar videreutviklet og fremhevet gjennom å tydeliggjøre at det må utarbeides kommunale mål for utviklingen av hjorteviltbestandene. Slike kommunale målsettinger skal være både målbare og etterprøvbare.

Tidligere målsettinger ble vedtatt av viltnemnda den 09.04.2013, i utgangspunktet for 4 år og at de deretter kunne tas opp til revidering/vurdering etter behov.

Med bakgrunn i at det i 2015 ble åpnet forskrift om jakt på arten HJORT, er det naturlig å innlemme den nye arten i nye målsettinger for hjorteviltartene; elg, hjort og rådyr samlet. I tillegg er det kommet ny forskrift om forvaltning av BEVER, fastsatt av Miljødirektoratet av 15.mai 2017. Dette medfører at arten bever får en egen lokal forskrift, samt egen målsetting om forvaltningsstrategi i den kommende forvaltningsperioden 2017 – 2021.


Den kommunale forvaltningen av hjortevilt bygger på naturmangfoldloven og viltloven § 1.

«Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.»

 

FORSLAG TIL MÅLSETNING FOR HJORTEVOLTFORVALTNINGEN I BINDAL KOMMUNE 2017 - 2021:

1.    Overordnete mål for hjorteviltforvaltningen:

Hjorteviltet i kommunen, som i dag omfatter elg, hjort og rådyr skal forvaltes slik at bestandenes - og leveområdenes produktivitet og mangfold opprettholdes på lang sikt. Det skal i forvaltningen tas hensyn til andre nærings- og samfunnsinteresser slik at ikke uakseptable skader, ulemper eller fare oppstår. Innenfor denne ramme skal hjorteviltet forvaltes slik at tilgjengelige beiteresurser utnyttes, med sunne dyr og et størst mulig jaktutbytte som mål. Storviltet som grunnlag for næringsvirksomhet skal tillegges stor vekt. Forvaltningen skal være kunskapsbasert, og bygge på og tilpasses tilrådinger fra offisiell viltforskning.

 

2.    Konkrete mål for hjorteviltforvaltningen:

2.1  Elg:

Ut fra dagens situasjon er det et mål å opprettholde elgbestanden omtrent som den er i dag for store deler av kommunen.

For områder med godkjent bestandsplan gis tildeling som frie dyr for flere år som forutsatt i forskrift om forvaltning av hjortevilt - § 19 Bestandsplan for elg og hjort.

Målrettet avskyting: Kommunen kan ikke benytte kategorien valgfrie dyr for elg og hjort når fellingstillatelsene tildeles etter § 21 målrettet avskyting. For områder uten godkjent bestandsplan gis tildeling fordelt på kalv(1/2år), voksne hanndyr(1 ½ år og eldre, voksne hunndyr(1 ½ år og eldre),  og med minimum 40 % kalv. Kalvandelen fastsettes av kommunen fra år til år. Det er et mål at alle enkeltvall i løpet av få år inngår i forvaltningsområde med planbasert forvaltning – godkjente bestandsplaner. Dette bør og skal innføres innen jaktsesongen 2018 for de enkeltvald det gjelder og inngå med planbasert forvaltning av hjortviltartene som denne målsettingen bygger på.

Det er et mål at en vesentlig del av jaktuttaket skal skje på kalver og 1 ½ - åringer. Produksjonsdyr skal spares. I områder med bestandsplaner skal ungdyr (kalv +  1 ½ - åringer) utgjøre minst 55% av jaktuttaket og med en rimelig fordeling på kalv og 1 ½ -åringer. Uttaket av eldre ku bør ikke overstige 20 %.   Forholdet hanndyr/hunndyr i jaktuttaket bør ikke være større enn 55/45 %. Sparing av en del store okser bør målfestes. Det er et mål at ku/okseforholdet i bestanden skal være 2,0 eller bedre.

Bestandsplanområder som ønsker å prøve ut andre forvaltningsmodeller, f. eks vektgrenser kan gjennomføre dette internt såframt modellen bidrar til et fellingsresultat i samsvar med den kommunale målsettingen. Også i slike tilfeller skal faktisk felte dyr rapporteres.

Nødvendige kontrolltiltak for gjennomføring av en slik modell er kommunen uvedkommende.

Delmål for elgforvaltningen:

 • Stabilisere stammen på et nivå som kan forsvare et årlig uttak på rundt 250 dyr.
 • Forebygge påkjørsler – bør ikke overstig 2 % av tildelt kvote i planperioden
 • Stabilisere slaktevekter, og minst opprettholde dagens vekter på ungdyr.
 • Gjennomføre beitetaksering hvert 5 år.(siste taksering i 2016)
 • Kjønnsfordeling – tilstrebe ku/okseforholdet på 2,0 eller bedre.


2.2. Hjort:

Hjorten er en ny art som det ble åpnet jakt på fra 2015, forskrift vedtatt 10.09.2015 og et minsteareal på 30 000 dekar pr.dyr.

Dette er en ny og spennende art som har streifet våre områder i lang tid. Fra 2014 ble det gjort en enkel registrering der både forvaltningen og rettighetshaverne hadde et ønske om å åpne for en forsiktig jakt på arten.

Det er et målrettet ønske om en liten og stabil hjortestamme som kan gi et høstingsverdig overskudd i tillegg til de andre hjorteviltartene.

Delmål for hjortviltforvaltningen:

 • Forvaltes til det beste for grunneier og jeger.
 • En liten og stabil bestandsstørrelse hvor beiteskader på innmark ikke er ønskelig.
 • Krav om avskytings- og bestandsplaner som for andre hjorteviltarter.


2.3. Rådyr:

Til tross for at regelverket ikke gir hjemmel  for pålegg anbefaler kommunen at rådyr forvaltes etter de samme hovedprinsipper som elg og hjort. Dette innebærer en vesentlig del av jaktuttaket som ungdyr og sparing av produktive hunndyr.

Det er et mål at storviltområdene etter hvert som bestandsplaner fornyes også tar forvalteransvaret for rådyr og får disse tildelt som fri dyr, og at rådyr inngår som en del av bestandsplanen for hjortevilt.


2.4. Kvotefri jakt på rådyr.

Kommunen kan etter Søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller bestandsplanområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10 000 da.

Kommunen kan kreve at det foreligger en avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates, jf § 23 i den nye forskriften.

Delmål for rådyrforvaltningen:

 • Øke uttaket med bedre organisering av jaktfelt og økt tilgjengelighet til rådyrjakt.
 • Reduksjon av påkjørsler.
 • Uttak og avskytning bør følge de naturlige svingningene.
 • Krav om avskytningsplaner – en del av bestandsplanen for hjortevilt generelt.


2.5. Minsteareal.

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr.

Angående BEVER vil denne få en egen målsetting og en ny forskrift som vil behandles av viltnemnda innen oktober 2017.

  MINSTEAREAL
Elg 1 600 daa/dyr
Hjort 30 000 daa/dyr
Rådyr 1 000 daa/dyr


2.6. Krav til bestandsplanområde.

Et bestandsplanområde innehar 2 eller flere vald. Etter forskriften skal et bestandsplanområde være minst 20 ganger minstearealet. Et bestandsplanområde skal være sammenhengende og ha en avgrensning og form slik at en vesentlig del av hjorteviltbestanden til enhver tid befinner seg innenfor området.

En god hjorteviltforvaltning forutsetter godt samarbeid innad i et bestandsplanområde, og mellom bestandsplanområder. Det bør minimum være et kontaktmøte i året. Dette gjelder også i like stor grad et bestemt bestandsplanområde, hvor det enkelte jaktfelt kan være delaktig i diskusjon om fordeling av avskytningsplaner, kvoter-tildeling og generelle forvaltningsprinsipper hva angår alle hjorteviltarter.


3. Ettersøk og fallvilthåndtering:

Kommunen har formelt ansvar for ettersøk av skadet hjortevilt og ivaretakelse av fallvilt. Inntil videre opprettholdes dagens ordning – viltvaktpersonell. I tillegg til at kommunen engasjerer kompetente jegere til ettersøk og ivaretakelse av fallvilt. Utgifter dekkes av lokalt viltfond og inntekter godskrives fondet. Dersom det etableres en privat organisasjon som ønsker å ta det praktiske ansvaret for dette i framtida kan viltnemnda være positiv til dette under forutsetning av at økonomi og standard på tjenesten opprettholdes.


4. Kommunens (viltnemndas) tjenesteyting:

Kommunen skal ivareta pålagte oppgaver som følger av lover og forskrifter. Den skal videre bistå ved organisering og legge til rette for økt kunnskap og kompetanse blant rettighetshaver og jegere. Det er også kommunens oppgave i samarbeid med rettighetshaverne å overvåke og kartlegge beitesituasjonen og bidra til felles forståelse av denne. Kommunen har videre et overordnet ansvar for kvalitetssikring, bearbeiding og statistikkføring av innsamlet data fra jakta.


4.1. Rapportplikt:

Valdansvarlig representant skal årlig rapportere fellingsresultat i henhold til hjortviltforskriftens § 25 Rapportplikt. Valdansvarlig pålegges innlevering av «sett elg» - skjema, innsamling av kjever med utfylt kjevelapp fra alle dyr.

Dette skal innleveres til kommunens viltansvarlig innen 10 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal videre rapportere dette innen 30 dager etter siste jaktdag for statistisk bruk gjennom hjorteviltregisteret.


4.2. Valdansvarlig representant.

Et hvert vald skal ha en representant som opptrer på vegne av jaktrettshaverne i valdet overfor kommunen i saker som berører valdet.

Dersom det har skjedd endringer med valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal i løpet av siste jaktår, skal valdansvarlig representant melde dette til kommunen innen 1.april.


4.3. Fastsettelse av minsteareal og fellingskvoter.

Kommunen fastsetter minstearealet for elg, hjort og rådyr i en forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike deler av en kommune. Forslag om endring av minsteareal skal fremmes innen 1.mars og fastsettes av kommunen innen 15.april, jf § 8.


4.4. Godkjenning av vald.

Kommunen godkjenner vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Nye vald skal godkjennes innen 15.juni. Godkjenning gjelder inntil valdets grenser eller tellende areal endres.

Det er ikke anledning til å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald etter utløpt søknadsfrist: 1.mai for elg, hjort og rådyr, jf § 13.

Likedan gjelder dette søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg og/eller hjort, og skal sendes kommunen innen 1. mai, jf § 15.


4.5. Fellingsavgift.

Fellingsavgifta er for 2012 fastsatt til kr 270.- for kalv og kr 465.- for voksne dyr ( 1 ½ år og eldre). Fellingsavgifta kan tas opp til vurdering hvert år i planperioden.

Alle fellingstillatelsene skal være sendt ut innen utgangen av juni og gjelder innen godkjente vald, jf §18.


5.    Forvaltning av kommunalt viltfond:

Det kommunale viltfondet skal i hovedsak brukes til å skaffe grunnleggende løpende kunnskap om viltet. Så langt kommunen makter det skal slik kunnskap kartfestes. Det skal videre brukes til kompetanseoppbygging og organisering  for en biologisk forsvarlig -og næringsmessig utnyttelse av viltet. Fondet kan brukes til tiltak både i  offentlig og privat regi.


6. Vilthensyn i den kommunale arealplanleggingen.

Viltnemnda vil for sin del bidra til at kommunen tar hensyn til hjorteviltet i den kommunale arealplanleggingen.


7.   Varighet:

Målsettingen og retningslinjer for hjortviltforvaltningen vedtas for 4 år, men kan tas opp til ny vurdering etter behov.

 

Forslag til nye målsettinger for hjorteviltforvaltningen ble behandlet av viltnemnda i møte av 11.10.2017 og ut fra et enstemmig vedtak sendes forslaget ut på høring.

 

Høringsfrist settes til 24.11.2017.

 

Innspill sendes til postmottak@bindal.kommune.
Sist oppdatert den 19.okt.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner