Koordinerende enhet


Alle kommuner og helseforetak skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Her er Bindals håndbok for dette arbeidet.


Les hele planen her: 

Koordinerende enhet i Bindal kommune            

 

Systemkoordinator for ulike områder på individnivå er helse- og omsorgskontoret v/ Anita S. Lund

Ansatte på sentralbordet tar i mot henvendelser på telefon 75 03 25 00 og videreformidler til rette instans. Mail: ke@bindal.kommune.no

Postadresse for pasient/bruker og samarbeidspartnere er fra 01.10.13.;

Sørfjordveien 14 B, 7980 Terråk
 

Alle kommuner er pålagt å tilby koordinator og individuell plan for pasient/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.


Rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi brukerne nødvendig assistanse til at brukerne mest mulig selvstendig kan oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Re- og habilitering omhandler alle livsarenaer; som opplæring/sysselsetting, bolig og fritid.

Helse- og velferdsjef, Arne Bangstad, er ansvarlig systemkoordinator, og administrativt ansvarlig for habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i Bindal kommune. Han er mottaker for henvendelser på administrativt nivå. Helse- og velferdsjef koordinerer lederteam på avdelings- og enhetsnivå.
Besøksadresse; Bindal Rådhus, Terråk  Tlf: 75 03 25 00

 

Helsedirektoratet:

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.

 

 
Sist oppdatert den 20.feb.2017