Kunngjøringer/høringer


 

 Melding om oppstart - Kommunedelplan for sjøområdene i Bindal kommune og høring planprogram for Kystplan Helgeland Frist 16. april 2014.

Reguleringsplan Kalvika, Bindalseidet. Frist 11. april 2014.

 

 

2. gangs behandling av reguleringsplan for Terråk sentrum. Høringsfrist 13. november 2013

Trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2014 - 2018. Høringsfrist 1. november 2013.

 

Høring: Kommunal planstrategi

 

Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen for Bindal er lagt ut til høring fram til 10. desember 2012.

 

 

Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen for Bindal gjøres med dette offentlig i h.h.t. plan- og bygningslovens § 10-1 og § 11-14 som setter krav om seks ukers høring og offentlig ettersyn for planprogrammet.

 

Planstrategien omfatter en drøfting av utviklingstrekk i Bindal, samt sektorenes virksomhet og en vurdering av planbehovet i inneværende valgperiode. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning.

 

Planprogrammet tar også for seg behov for utredning i kommuneplanen.

 

Her finner du planprogrammet.

Her finner du oversikt over planer.

 

OFFENTLIG ETTERSYN  

Bindal formannskap har i møte 24.10.2012 vedtatt å legge ut forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 og planprogram 2012-2024 til offentlig ettersyn ved Bindal Rådhus og på www.bindal.kommune.no i perioden 30.10.2012-10.12.2012.

 

Innspill sendes: Bindal kommune, 7980 Terråk eller

e-post: postmottak@bindal.kommune.no innen 10.12.2012.
Sist oppdatert den 09.sep.2015