Kvalitetssystem


Kommunen som skoleeier har i hht opplæringsloven § 13-10. ansvaret for at kravene i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Skoleeier forplikter seg å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven blir oppfylt, og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene.


Bindal kommunes kvalitetssystem- Opplæringsloven § 13-10 (vedtatt i Bindal kommunestyre sak 45/15, 18.6.2015)
Sist oppdatert den 08.okt.2015