Melding om oppstart - revisjon av kommuneplanens arealdel for Bindal kommune


I tråd med plan og bygningsloven (pbl) § 11-12, varsles med dette om oppstart av arbeid med Kommuneplanens arealdel for Bindal. Som første ledd i planarbeidet er det utarbeidet et forslag til planprogram for kommuneplanen, jf. vedlagte melding om kommunestyrets vedtak, datert 23.4.2015 om å legge planprogrammet til offentlig ettersyn.


Om kommuneplanens arealdel:

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Om planprogram:

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret.

Arealdelen skal med andre ord legge føringer for hvordan arealbruken i kommunen skal utvikles i årene framover. Det er derfor svært viktig å få til en bred forankring av arbeidet med ny arealdel. I tillegg til generelle innspill til planprogrammet ønsker vi særlig tilbakemelding på hvordan vi kan skape engasjement for arbeidet blant kommunens innbyggere.

Innspill kan sendes til Bindal kommune, Rådhuset, 7980 TERRÅK eller e-post: postmottak@bindal.kommune.no innen 6 uker fra kunngjøring.

 

Frist for innspill: 9. juni 2015

 

Det vil bli arrangert 6 grendemøter rundt om i kommunen i forbindelse med planarbeidet i løpet av andre halvdel av mai 2015. Tidspunkt for møtene vil bli annonsert i lokalavisene, samt på kommunens hjemmeside og facebookside.

Frist for innspill på konkrete tiltak som ønskes tatt inn i arealplanen vil bli annonsert senere.

 

Eventuelle spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til:

Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54 eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

 

Sakens dokumenter finner du her:

Særutskrift - kommunestyrets behandling av planprogrammet

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel - Bindal kommune
Sist oppdatert den 28.apr.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner