Melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hestneset gnr 11 bnr 51 i Bindal kommune


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 og § 12-8 varsles det herved om oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr. 11 bnr. 51 på Hestneset i Bindal kommune.


1. Intensjon/ bakgrunn

Planen ønsker å legge til rette for 5 hytter og Sjøbu med 4 leiligheter for utleie. Langs sjøen ønskes det å bygge en molo i kombinasjon med bølgedemper for å skjerme eksisterende kai og flytebrygge. Det ønskes også å legge til rette med sløye-bod og overbygde rastebenker med grillmuligheter. Videre planlegges det adkomstveger til hyttene. Andre veger i området følger eksisterende traseer og krever kun opprusting.

2. Planstatus

Det aktuelle området er i gjeldende kommuneplans arealdel regulert til «Landbruks-, natur- og friluftsområder».
 

3. Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger nor for Lysfjord og sør for Kveinsjøen, ca. 7 km fra Bindalseidet. Området som er tiltenkt ligger godt skjermet nedenfor fylkesvei 17 og er skrånende mot sjøen. Området tiltenkt hyttetomter ligger på forhøyninger og innunder forhøyninger med god utsikt utover havet.
 

4. Eiendomsforhold

Området omfatter kun eiendom som eies av Brede Valan og Peeter Sormul.
 

5. Grunnforhold

Grunnen i byggeområdene består for det meste av fjell med tynt vegetasjonsdekke. Området består også av eksisterende bjørk og lauvskog.
 

6. Beskrivelse av planforslaget

Arealet innenfor planområdet skal benyttes til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg

  • Fritidsbebyggelse (4,1 daa): Området skal benyttes til 5 utleiehytter og sjøhus.
  • Eksisterende bygg/ sløyebod / rastebenker (2,9 daa): Eksisterende bygg er restaurert til et felles servicebygg med en utleieleilighet. Sløyeboden vil bli plassert slik at det blir minst mulig lukt og sjenanse for brukerne av området. Rastebenkene vil plasseres der det er mest hensiktsmessig for bruken.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

  • Eiendommen er tilknyttet privat vei med tinglyst vegrett i henhold til tinglysning 04.02.1987. Vegen skal vedlikeholdes etter avtale mellom grunneier og eiendomshavere av Hestnesset. Adkomstveigene til hyttene vil bli tilknyttet eksisterende veg på eiendommen. Hver hytte vil få parkeringsplass for to biler inntil hytta.
  • Servicebygget har strøm, vann og godkjent avløpsanlegg med offentlig tømming. Hytter og sjøhus skal tilkoples strøm, vann og avløp i forbindelse med servicebygget.

Grønnstruktur

  • Turveg: Området er forbindelse mellom naust og friområder for fiske og turgåere. Området skal opparbeides og tilrettlegges for aktiviteter og sjøhus.

Landbruks-, natur-, friluftsformål samt reindrift

  • Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift (LNFR): området består av tettvokst lauvvegetasjon, fjell og stein med tynt vegetasjonsdekke. Smalt belte med svaberg som går ned i dyp sjø.
  • Friluftsformål: Området består av et nedlagt næringsbygg i forbindelse med lakseproduksjon. Området er et fint utgangspunkt for fiske og fjellturer.

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

  • Sjøhus og småbåtanlegg: Sjøhuset vil bestå av 4 sammenhengende utleieenheter på et plan. Plassering der det er mest hensiktsmessig med hensyn til ekstrem flo med stor sjø og vind. Det vil bli bygd en steinfylling/molo og monteres bølgedemper i forbindelse med moloen. I forbindelse med eksisterende kaianlegg, vil det bli tiltenkt to gjesteplasser. Flytebryggen skiftes ut og en ny flytebrygge med 12 båtplasser monteres. Området er ikke egnet for bading.

Spørsmål og innspill vedrørende oppstart av planarbeidet kan innen 2.2. 2016 rettes til;
Havfiske Camp Bindal AS, e-post: peeter@sormul.no

kart_hestneset.jpg
Sist oppdatert den 14.des.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner