Melding om oppstart av planarbeid - Forrholmen


Melding om oppstart av planarbeid - Forrholmen og høring av planprogram for detaljreguleringsplan for Forrholmen


Melding om oppstart av planarbeid, samt høring av planprogram for detaljreguleringsplan for Forrholmen i Bindal

Grunneier Eyvind Hedel ønsker å starte detaljregulering av Forrholmen med sikte på å legge til rette for oppføring av kombinert hytte/atelier/kontemplativt senter, samt naust og kaianlegg med flytebrygge på Forrholmen (område A) i Sørfjorden. Planforslaget skal også tilrettelegge deler av holmen for allmennheten.

Det er videre tatt høyde for at planforslaget skal omfatte eksisterende Naustområde nordøst for Sandviksætran (område B), slik at planstatus for dette området blir i tråd med eksisterende bruk av området. Ut over mulighet for utlegging av flytebrygge er det ikke planlagt nye tiltak i dette området.

Frist for innspill og merknader til planarbeidet og planprogrammet er 31.12.2011.

 

Innspill og merknader sendes:

Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk eller på e-post til postmottak@bindal.kommune.no

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til avdelingsingeniør Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54 eller

e-post: marit.rostad@bindal.kommune.no

 

Vedlegg: Reguleringsplan Forrholmen

 

Oppstart av detaljreguleringsplan - Forrholmen i Bindal kommune

 

Vedlegg:

1

Forslag til planprogram for detaljregulering av Forrholmen - Bindal kommune

Saksprotokoll i Bindal Formannskap - 27.10.2011

 

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1        I henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 godkjenner Bindal Formannskap oppstart av reguleringsplanarbeid for Forrholmen på eiendommen gnr 42 bnr 6, samt del av gnr. 42 bnr 1 og eiendommene gnr. 42 bnr. 5, 7 og 8 i Bindal.

2        I forbindelse med oppstart av planarbeidet vedtas at foreliggende forslag til planprogram i hht pbl § 4.1 kan sendes på høring i lovbestemt tid

3        På grunn av planområdets beskjedne omfang skal planen utarbeides som en detaljregulering etter pbl § 12-3.

 

 

--- slutt på saksprotokoll ---

 

 

 

Rådmannens innstilling

4        I henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 godkjenner Bindal Formannskap oppstart av reguleringsplanarbeid for Forrholmen på eiendommen gnr 42 bnr 6, samt del av gnr. 42 bnr 1 og eiendommene gnr. 42 bnr. 5, 7 og 8 i Bindal.

5        I forbindelse med oppstart av planarbeidet vedtas at foreliggende forslag til planprogram i hht pbl § 4.1 kan sendes på høring i lovbestemt tid

6        På grunn av planområdets beskjedne omfang skal planen utarbeides som en detaljregulering etter pbl § 12-3.

 

 

 

--- slutt på innstilling ---

 

 

Saksopplysninger

Saken gjelder oppstart av reguleringsplanarbeid på eiendommen gnr 42 bnr. 6 Forrholmen. Eiendommen eies av Eyvind Hedel og ligger i Sørfjorden øst for Årsandøy. I tillegg har Bindal kommune valgt å ta med et område på fastlandet beliggende øst for Sandviksætran. Bakgrunnen for at dette området er tatt med er at dette er et naturlig sted for ombordstigning/ilandstigning ved transport til eller fra Forrholmen. Det er også planer om utlegging av flytebrygge til dette formålet i dette området. Når det gjelder nausteiendommene gnr. 42 bnr. 5, 7 og 8 er det ikke planlagt endringer i forhold til dagens bruk. Disse eiendommene vil bli regulert til ”Bruk og vern av sjø og vassdrag”, med underformål ”naust”.

 

Hovedmålet med planen er å tilrettelegge for etablering av kaianlegg med flytebrygge og naust, samt oppføring av kurssenter/atelier/hytte samt fire mindre anneks til overnatting på Forrholmen.

 

Saksgangen i en reguleringsprosess er at høringsparter skal varsles med en oppstartsmelding. Da planen er i strid med kommuneplanens arealdel er det utarbeidet et forslag til planprogram som sendes ut sammen med oppstartsmeldingen. Målsetningen med oppstartsmelding og planprogram er at man på et tidlig tidspunkt skal finne ut om det er mulig å gå videre med en regulering uten å bruke for mye ressurser.

 

Forrholmen ligger i LNF-sone 1 i kommuneplanens arealdel. Det vil si at tiltak utenom stedbunden næring er forbudt. Grunneier har tidligere søkt om dispensasjon for oppføring av hytte på Forrholmen, men har endelig avslag på dette. Området øst for Sandviksætran ligger i LNF sone 2. I dette området er spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse tillatt på visse vilkår.

 

Forslag til planprogram med beskrivelse av planområde og planformål ligger vedlagt.

 

Vurdering

Oppstartsmelding med beskrivelse av hvilke planer grunneier har for Forrholmen kommer på bakgrunn av at Eyvind Hedel har fått endelig avslag på dispensasjon for oppføring av hytte på Forrholmen. Endelig vedtak ble fattet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter at Fylkesmannen i Nordland påklaget kommunens positive vedtak. Forrholmen blir lite brukt til fritids- og rekreasjonsformål, og man har fra kommunens side ansett at det vil medføre få negative konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon at holmen bebygges.

 

Kommuneplanens arealdel for Bindal kommune ble vedtatt i 2004. I den senere tid har vi erfart et økende antall søknader om dispensasjon. Dette viser at planen er moden for revisjon.

 

Rådmannen har ut fra ovennevnte ingen innvendinger til at det startes reguleringsplanarbeid på Forrholmen, samt et mindre område øst for Sandviksætran.

 

 

 

RÅDMANNEN I BINDAL, Terråk, 12.10.2011.

 

 

 

Knut Toresen                                                                        Kjell Andersen

rådmann                                                                                plan- og ressurssjef
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut