Midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket


MIDLER TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

TILSKUDDSATSER – Bindal

(Vedtatt av kommunestyret i møte 16.12.09 sak 104/09)

Kommunalt forvaltningsansvar.

Skogkulturtiltak:

· Planting:

Det kan gis tilskudd til planting med inntil 50 % av faktisk kostnad. (vedtatt i F-sak 29/07) Endelig tilskuddsprosent fastsettes når omfanget av planting i året foreligger. Merverdiavgift kan inngå i tilskuddsgrunnlaget bare for uregistrert søkere.

· Ungskogpleie og markberedning: Tilskudd gis med inntil 60 % av faktisk kostnad inntil 400 kr/da. (vedtatt i F-sak 6/07) Merverdiavgift kan inngå i tilskuddsgrunnlaget bare for uregistrert søkere og kommer i tillegg.

· Tynning: Tilskudd til manuell tynning gis med inntil 400 kr/da. Det må minst være et uttak på 3 m3 /da for maksimalt tilskudd.

Ved maskinell tynning gis det normalt inntil 200 kr/da i tilskudd. Satsen for maskinell tynning kan unntaksvis økes for drifter der driftsunderskudd medregnet tilskudd kan dokumenteres. For maskinell tynning er det et vilkår at det foretas stubbebehandling mot råtesopp når værforhold gjør dette nødvendig.

Av hensyn til oversikt over pengebruken skal tilskuddsberettigede skogkulturarbeider meldes kommunen før arbeidet igangsettes. 

Andre nærings- og miljøtiltak:

Det kan søkes om tilskudd til andre nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Eventuelle søknader behandles fortløpende på fritt grunnlag.

Særlige miljøhensyn:

Eventuelle søknader behandles fortløpende i samsvar med bestemmelsene i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Link til søknadsskjema nedenfor:

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog (B) pdf

 

Fylkesmannens forvaltningsansvar.

Drift i vanskelig terreng og lang og vekslende terreng:

Forvaltning av midler til drift i vanskelig terreng, lang og vekslende transport og drift med hest er overført til Fylkesmannen fra og med 2007.

Følgende satser for tilskudd gjelder:

a) For drift med hest o.a. gis tilskudd inntil kr 700,- /daa, maksimum kr 70,-/m3

b) For drift med taubane gis tilskudd inntil kr 1000,-/daa, maksimum kr 100,-/m³

c) Tilskudd for skifte av driftsmiddel som følge av vanskelige terrengforhold kan innvilges

med inntil kr 25,-/fm³.

d) Tilskudd for lang transport kan gis etter følgende satser:

  • Fra 1,5 til 2,0km kr 20/m³
  • Fra 2,0 til 2,5km kr 40/m³
  • Fra 2,5 til 3,0km kr 60/m³
  • Over 3km gis ikke tilskudd.

Se link til regelverk og søknadsskjema nedenfor:

Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng

Regler om tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng

Skogsveibygging:

Forvaltning av midler til bygging av skogsveier er overført til Fylkesmannen fra og med 2007.

Søknader sendes Bindal kommune for lokal behandling. Søknadsfrist annonseres av Fylkesmannen.

Tilskudd: Skogsbilvei kl. 3, 4 og 5 - inntil 60 % av godkjente kostnader.

Traktorvei kl. 7 - inntil 50 % av godkjente kostnader.

Traktorvei kl 8 og vinterbilvei - inntil 40 % av godkjente kostnader

Se link til regelverk og søknadsskjema nedenfor:

Søknad om bygging av landbruksveg (B) pdf

Søknad om tilskudd til vegbygging (B) pdf

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål
Sist oppdatert den 30.sep.2011


Tips en venn Skriv ut Abonner