Økonomisk sosialhjelp


Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvem kan få økonomisk stønad:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.

Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

Hvordan søker du?

NAV-kontoret vil foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon på et individuelt grunnlag.. Det er derfor viktig at din søknad om sosialhjelp blir opplyst så godt som mulig. Du må derfor levere dokumentasjon på dine inntekter og utgifter og ellers dokumentere andre forhold rundt din situasjon som kan ha betydning for vurdering av søknaden.
Søknadsskjema med sjekkliste for nødvendig dokumentasjon får du utlevert på NAV-kontoret.

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2017:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-32016-statlige-veiledende-retningslinjer-for-okonomisk-stonad-for-2017/id2524484/
Sist oppdatert den 25.apr.2017