Politiråd


Bindal kommunestyre opprettet i sak 5/2009, den 12.02.09, politiråd i Bindal kommune.

Politirådet i Bindal består av ordføreren, rådmannen og lensmannen. Begge parter tar med seg øvrige deltakere etter behov. Politirådet bør ha minst 2 årlige møter.

Bakgrunnen for opprettelse av politirådet er Regjeringens bestemmelse om at det skal etableres et mer formalisert samarbeid mellom de lokale politidistriktene og kommunene, jfr. St.prp. nr. 1 (2006-2007). Det skal opprettes lokale politiråd som samler det lokale lensmannskontoret og kommunen til systematisk samarbeid og felles idedugnader. Dette vil gi en tydelig arena for diskusjon og utveksling av lokalkunnskap og problemforståelse sett med både kommunens og lensmannskontorets øyne.

Politiråd defineres som samarbeidsforum på strategisk nivå. Formålet med samarbeidet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som må foretas innenfor de enkelte sektorer.

Politirådet skal være et rådgivende organ for både kommunen og lensmannskontoret. Rådet har ingen selvstendig beslutningskompetanse, men skal formidle aktuelle saker til rett myndighet.
Sist oppdatert den 28.jan.2016