Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre


 

Bindal kommunestyre opprettet i sak 10/2008, den 07.02.2008, et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

 

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ELDRE

Leder Olav Håkon Dybvik  vara:Ruth Skjelsvik 
Nestleder Britt Lilleheil vara:Randi Nordgård
Egil Helstad    vara: Ivar P. Helstad
Gunn Aakvik  vara; Asle Haldorsen
Øystein Sivertsen  vara; Gunnar Sagmo
Randi F. Haugdal-Sætran   vara; Wenche Næsvold

 

 

 

Saksbehandler Ann-Karin Øverås i sentraladministrasjonen er sekretariat for rådet. Hun kan kontaktes på tlf. 75 03 25 12, e-post: ann-karin.overaas@bindal.kommune.no

Mandat:

  • Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder tilgjengelighet og levekår.
  • Rådet arbeider med og får forelagt saker som gjelder tiltak med funksjonshemmede og eldre som målgruppe. Allmenne tiltak og tjenester som berører målgruppen. Kommunens ordinære budsjett og planarbeid på ulike områder.
  • Rådet vil ivareta funksjon for brukermedvirkning på systemnivå.
  • Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og fremme forslag som gjelder eller er med på å påvirke tilgjengeligheten og levekårene til kommunens innbyggere.
  • Rådet skal være representert i plankomiteer som oppnevnes med saksområder som vedrører tilgjengelighet og eldres levekår.
  • Rådets medlemmer har taushetsplikt etter kommunallovgivingen. Rådets møter lukkes når taushetsbelagte saker behandles.
  • Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
  • Det skal ikke legges forvaltningsoppgaver til rådet, som for eksempel forvaltning av kommunale tilskudd til lokale interesseorganisasjoner eller forvaltning av tilskudd til særskilte tiltak for målgruppen.
  • Rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner og allmennheten.
  • Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesser for funksjonshemmede og eldre innen kommunen.Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner