Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre


 

Bindal kommunestyre opprettet i sak 10/2008, den 07.02.2008, et kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

 

Valg av medlemmer til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, for perioden 2015 – 2019

 

I kommunestyrets møte 21.04.2016, sak 14/16, ble det fattet følgende vedtak.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, for perioden 2015 – 2019:

Medlemmer:                                                Personlige varamedlemmer:

Simone Plahte, leder                                   Egil Helstad

Turid Klimpen Lande                                 Sissel Martinsen

Randi F. Haugdal-Sætran                           Wenche Næsvold

Per Heide                                                     Brit Lilleheil

Ragnhild Otervik (Bindalseidet)                 Gunnar Sagmo

Petter Bjørnli, nestleder                              Ruth Skjelsvik

 

 

 

Saksbehandler Astri Helen Busch i sentraladministrasjonen er sekretær for rådet. Hun kan kontaktes på tlf 481 96 843 og e-post: astri.busch@bindal.kommune.no

 Simone Plahte kan nås på e-post simone@plahte.no

Mandat:

  • Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder tilgjengelighet og levekår.
  • Rådet arbeider med og får forelagt saker som gjelder tiltak med funksjonshemmede og eldre som målgruppe. Allmenne tiltak og tjenester som berører målgruppen. Kommunens ordinære budsjett og planarbeid på ulike områder.
  • Rådet vil ivareta funksjon for brukermedvirkning på systemnivå.
  • Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og fremme forslag som gjelder eller er med på å påvirke tilgjengeligheten og levekårene til kommunens innbyggere.
  • Rådet skal være representert i plankomiteer som oppnevnes med saksområder som vedrører tilgjengelighet og eldres levekår.
  • Rådets medlemmer har taushetsplikt etter kommunallovgivingen. Rådets møter lukkes når taushetsbelagte saker behandles.
  • Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
  • Det skal ikke legges forvaltningsoppgaver til rådet, som for eksempel forvaltning av kommunale tilskudd til lokale interesseorganisasjoner eller forvaltning av tilskudd til særskilte tiltak for målgruppen.
  • Rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner og allmennheten.
  • Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesser for funksjonshemmede og eldre innen kommunen.Sist oppdatert den 07.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner