Reglement for Bindal folkebibliotek


Reglement for Bindal folkebibliotek 

Bindal folkebibliotek skal være en møteplass for informasjon, debatt, litteratur, kunnskap og kultur i Bindal kommune. Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) sist endret 01.01.14. danner grunnlaget for bibliotekdriften.

§ 1 Hovedprinsipp

Lån av bøker og annet materiale er gratis for alle. Låneren forplikter seg til å rette seg etter gjeldende lånebetingelser. Det er i utgangspunktet ingen øvre grense for lån av bøker og annet materiale. Alle besøkende må rette seg etter alminnelige regler for god oppførsel. Etterkommes ikke dette, kan vedkommende midlertidig vises bort fra biblioteket.

 

§ 2 Lånekort

Lånekort er gratis. Voksne og ungdom over 15 år får lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år må ha underskrift fra foreldre eller foresatte. Lånekortet er personlig, kan ikke overdras og må alltid vises fram ved lån. Adresse- og navneendring må straks meldes til biblioteket, også ny e-postadresse og mobilnummer.

Tap/tyveri av lånekort må straks meldes til biblioteket, ellers holdes eieren ansvarlig for tap ved misbruk av lånekortet. Institusjoner/organisasjoner kan få egne lånekort. På dette kortet lånes bare materiale som skal brukes i institusjonen. Ved lån på institusjoner må det gå klart fram hvilken avdeling/ person som er ansvarlig for lånt materiale. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere.

§ 3 Lånetid

Bøker, lydbøker og tidsskrifter:       4 uker

Filmer (VHS, DVD og blue-ray):     1 uke

Lånet kan som hovedregel fornyes to ganger hvis ikke materialet er bestilt av andre. Utlånt materiale kan reserveres. Andre lånetider kan avtales i spesielle tilfeller. Materialet merket ”ikke til utlån”, lånes ikke ut.

§ 4 Reservasjon

Utlånt materiale kan reserveres. Bøker og annet materiale lånt fra andre bibliotek er gratis for låneren. Her gjelder eierbibliotekets bestemmelser for materialet.

§ 5 Låner sitt ansvar

Låneren er ansvarlig for materialet som lånes på hans/hennes kort. Tap og skader må erstattes etter bibliotekets satser. Foreldre/foresatte er ansvarlig for barnas lån (jfr. pkt.1). Går et bind av et flerbindsverk tapt, og enkeltbind ikke fås kjøpt, må hele verket erstattes.

§ 6 Purring og purregebyr

Overskrides lånefristen blir varsel med purregebyr sendt låneren etter disse reglene:

1. purring

0,-

14 dager etter endt lånetid varsles på sms

2. purring

100,-

14 dager etter 1. purring

§ 7 Erstatningssatser for tapt materiale fra Bindal folkebibliotek

Utlånt materiale som ikke er innlevert til biblioteket etter utsendt påminnelse (2. purring), anses som tapt og må erstattes etter gjeldende takster:

Satser

Type materiale

350,-

Barnebøker

450,-

Skjønnlitteratur

550,-

Fagbøker

150,-

Tegneseriehefter

400,-

Lydbøker

200,-

CD- plater, musikk

300,-

Video/DVD

150,-

Tidsskrift

Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Nytt lånekort koster kr. 20,-.

Spesielt verdifulle bøker, flerbindsverk og annet materiell vurderes særskilt av biblioteket. Går et bind av et flerbindsverk tapt, og enkeltbind ikke fås kjøpt, må hele verket erstattes.

Etter avtale med Bindal folkebibliotek kan låneren innen 14 dager etter mottatt erstatningskrav få mulighet for å erstatte tapt materiale tilhørende Bindal folkebibliotek med å kjøpe det samme tilbake. Regning på purregebyr/ erstatningskrav blir tilsendt direkte fra økonomiavdelingen i Bindal kommune. Ved tap av fjernlånte bøker, betales erstatning etter eierbibliotekets satser.

§ 8 Sanksjoner

Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten for kortere eller lengre tid.

§ 9 Iverksetting

Disse reglene gjelder fra fastsettingsdato. Endringer i reglementet etter denne dato fastsettes av rådmannen.

Sist vedtatt i kommunestyresak 27/15

 

Her er reglement for Bindal folkebibliotek

Biblioteket – en verden av fakta og drømmer
Sist oppdatert den 22.sep.2015