Strategisk næringsplan Bindal 2012 - 2015


Høringsfrist 15. juni


I tråd med Formannsskapets vedtak i sak 24/12 vedrørende høring av Strategisk næringsplan for Bindal kommune, legges planen ut for høring i perioden 15. mai-15. juni 2012. Planen legges ut i papirform på rådhuset og kan også lastes ned her. Vi håper på mange innspill før den skal opp til endelig behandling i kommunestyret i løpet av høsten.

Rådmannen

 

Saksframlegget til formannskapet:

Bindal Initiativ AS har på vegne av Bindal kommune utarbeidet utkast til strategisk næringsplan for Bindal kommune. Planen skal gjelde i fire år, fra 2012-2015. Deretter skal den rulleres. I tillegg skal det i begynnelsen av hvert år i planperioden vedtas en årlig handlingsplan. Formålet med planen er å utvikle et plangrunnlag som:


- begrunner og prioriterer bruk av kommunale ressurser til næringsarbeid
- synliggjør strategiske satsingsområder for utvikling av Bindal
- klargjør roller og ansvar i næringsarbeidet i Bindal
- bidrar til realistisk forståelse og felles plattform for operativt næringsarbeid i kommunen
- bidrar til forutsigbarhet for nærings- og utviklingsaktører med interesser i Bindal


Planen er delt i to hoveddeler. Første del omhandler status, med situasjonsvurderinger. Videre er det kartlagt hvilke ressurser vi rår over i Bindal, og hvilke fortrinn vi har i konkurranse med andre. Ut fra dette er mulighetene for utvikling av næringslivet i kommunen skissert. Den andre delen er handlingsdelen, som omfatter strategier for måloppnåelse og utvelgelse av satsingsområder i planperioden.


Følgende satsingsområder er foreslått i fireårsperioden:

- utnytte naturgitte fortrinn
- bygge på og utvikle egne ferdigheter og kompetanse
- utnytte kulturhistorien, dyrke det unike
- legge til rette for lokal utvikling og innovasjon
- rekruttering


Vurdering
Utkast til strategisk næringsplan for Bindal kommune 2012-2015 gir et godt bilde av de utfordringer og muligheter, styrker og svakheter som næringslivet i kommunen står overfor. Satsingsområdene er til dels generelle, men skal danne grunnlag for utarbeidelse av årlig handlingsplan. De årlige handlingsplanene skal i større grad være konkret, og bidra til å prioritere kommunens ressurser innenfor næringsarbeidet, både økonomiske og personellmessige. Det vil også være viktig å få til en god samhandling mellom kommunen og
det private næringslivet i forbindelse med utarbeidelsen av de årlige handlingsplanene.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut