Sykemelding og egenmelding


Skal du starte en ny sykemelding må du kontakte legen den dagen sykemeldingen skal gjelde fra. Vi har ikke lov til å tilbakedatere sykemeldingen.

Mange pasienter blir skuffet når de tar kontakt med legen for å få en tilbakedatert sykemelding. De har kanskje hatt mer enn tre dagers egenmelding og forventer at legen skal tilbakedatere sykemeldingen. Det har legen ikke lov til. Ta derfor en telefon den dagen du ikke har flere egenmeldingsdager igjen. Her følger regler for egenmelding og sykemelding (kilde NAV):

 

Regler ved egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Hovedregelen er at  retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, kan du imidlertid bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.  Det innebærer at egenmelding for eksempel kan benyttes  for 24 enkeltdager.  Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere fraværsdager som det ikke foreligger sykmeldingsattest for. Når du har brukt opp de tre eller åtte egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må du arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt.

Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forutfor sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.

 

Regler ved sykmelding

Den sykmeldte skal så tidlig som mulig prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiver skal sammen med den sykmeldte utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid.
Sist oppdatert den 28.jan.2016