Terråkvassdragets tilretteleggingsfond - fondet for opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv


Det er søknadsfrist 20. oktober for å søke om tilskudd fra fondet.


I forbindelse med den gitte konsesjon for Terråk kraftverk i 2013, ble det opprettet et fond på årlig kr 50 000.- som utbetales fra Nord Trøndelag E-verk til Bindal kommune. Dette fondet skal i all hovedsak fremme generelle friluftsinteresser i det området som er direkte berørt av selve utbyggingen.(Terråkvassdraget). Dette er såkalte tilretteleggingsmidler som skal benyttes til avbøtende tiltak/prosjekt som;

 

· Bygging av gapahuker, broer der folk ferdes.

· Vedlikehold/restaurering av stier og løyper for området.

· Praktiske tiltak for å fremme fisk, vilt og friluftsliv, samt tilretteleggingstiltak for utøvelsen av disse aktivitetene.

 

Alle tiltak/prosjekt skal forankres til det området som blir berørt av utbyggingen og skal komme allmennheten til gode. Det er utarbeidet egne retningslinjer og vedtekter for bruken av dette fondet. I tillegg er det opprettet et eget arbeids/miljøutvalg som skal forvalte disse midlene ut fra de søknader som kommer inn.

 

Vedtektene:

1. Midlene skal forvaltes av et eget arbeids/miljøutvalg. Dette skal bestå av:

· 1 representant fra grunneieren. Frithjof M. Plahte.

· 1 representant fra Terråk jeger & fiskeforening. Sissel Lysfjord.

· 1 representant fra Terråk Idrettslag. Elin Gangstø.

· 1 politisk valgt representant. Valgt er Elling Bøkestad.

· 1 representant fra kommunen. Marit Røstad med sekretærfunksjon

2. Midlene – fondet skal benyttes til praktiske tiltak for fremme av fisk, vilt og friluftsliv,

inkludert praktisk tilrettelegging for utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv.

3. Minst halvparten av de årlige inntektene utlyses årlig til søknadsbaserte prosjekter.

4. Inntil halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales som forskudd. Resten kan utbetales når regnskap og ferdigmelding for tiltaket foreligger. Ved søknader som tilsier at hele tilsagnet bør utbetales som forskudd, kan dette innvilges som enkeltvedtak.

 

I utlysningen av dette fondet oppfordrer Bindal kommune lokale lag og foreninger om å komme med søknad på ulike tiltak innenfor områdene jakt, fiske og friluftsliv, ut fra de vedtekter som foreligger.

 

Søknaden sendes til Bindal kommune v/Plan- og ressurssektoren, Oldervikveien 5. 7980 Terråk.

 

Søknadsfrist og saksbehandling:

Søknadsfristen i 2014 settes til: 20.10.14.

Krav til innholdet i søknaden:

· Søknaden må inneholde navn og adresse på søkeren.

· En beskrivelse av tiltaket/prosjektet.

· Budsjett og kostnadskalkyle.

· Søknadsbeløp.

 

Brev om dette er sendt til følgende lag i siste del av september 2014:

 

Terråk idrettslag v/Elin Gangstø

Terråk vel v/Bodil Kjølstad

Terråk jeger og fiskeforening v/Karl Erik Solum

Terråk skole v/Kari Lillemark

Terråk barnehage v/Arnfinn Hamnes

Terråk helselag v/Nina Aune

Norges handicapforbund – Bindal v/Randi Finnvik

Hatten 4H v/Jens Fuglstad

Terråk pensjonistforening v/Liv Brevik
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner