2. gangs offentlig ettersyn - Kystplan Helgeland/kystsoneplan for Bindal kommune

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge  sender interkommunal kystsoneplan for Helgeland, Kystplan Helgeland ut på høring og legger den ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 og § 11-14. 

Planen ligger til offentlig ettersyn frem til den 16. februar 2018 ved Bindal Folkebibliotek, Rådhuset, 7980 Terråk.

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Bindal kommune på tlf 75 03 25 00, evt. e-post til marit.rostad@bindal.kommune.no.

Høringsuttalelse sendes til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på e-post til: postmottak@bindal.kommune.no innen 16.2.2018.

Bindal kommune er med i planprosess Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom 13 kystkommuner: Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna, Lurøy og Rødøy kommune. Prosjektets målsetning er å utarbeide en interkommunal plan for sjøareal i alle de 13 kommunene.

 

Dokumenter i saken:

- Særutskrift - Kystplan Helgeland - 2. gangs behandling av planforslag (PDF, 3 MB)

Del 1 Plandokument

Kapittel 1 og 2 Planbeskrivelse, arealformål og hensynssoner (PDF, 3 MB)

- Kapittel 3 Planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 193 kB)

- Kapittel 4 og 5 Plankart, tegnforklaring. Vedlegg (PDF, 825 kB)

Del 2 Konsekvensutredning

- KU kap 1 - Utredning av analyser av ulike tema (PDF, 21 MB)

- KU kap 2 - Konsekvensutredning av enkelttiltak (Bindal) (PDF, 5 MB)

- KU kap 3 - Samlet vurdering av virkninger av tiltakene i Kystplan Helgeland (PDF, 4 MB)

- KU kap 4 - Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 3 MB)

- Plankart - utsnitt over kyst- og fjordområdene i Bindal kommune (PDF, 420 kB)

- Plankart (PDF, 188 kB)

Dersom noen har problemer med å laste ned dokumentene, kan man få det tilsendt i papirformat ved å kontakte Bindal kommune.

Kontaktinfo

Marit Røstad
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 900 83 939

Fri onsdager.