Ungdomspakken i Bindal


Søknadsfrist er 15. mai for å søke på ordninger i ungdomspakken.


Bindal kommune har i sin satsing mot barn og unge blant annet følgende ordninger:

  • Nedskriving av studiegjeld.
  • Finansiering av samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og studenter.

 

Søknad med de nødvendige vedlegg sendes til Bindal kommune, Plan- og ressursavdelingen, Bindal rådhus, 7980 Terråk.

Søknadsfrist er 15. mai 2012.

 

UNGDOMSPAKKEN – RETNINGSLINJER FOR NEDSKRIVING AV STUDIELÅN

Formål                                                                                                                                 

1.         Ordningen har som formål å stimulere ungdom med off. godkjent utdanning eller fagbrev til å bosette seg i Bindal. Ordningen gjelder for lån i Statens lånekasse for utdanning.  Ordningen gjelder personer som ved utløp av årlig søknadsfrist ikke har fylt 35 år.

2.         Ordningen har ingen tilbakevirkende kraft, utover siste opptjeningsår.

3.         Ettergivelse blir gitt på etterskudd og kan bli gitt når låntakeren har bodd og vært folkeregistrert i kommunen i tolv måneder sammenhengende etter avsluttet utdanning og ellers fyller vilkårene.

4.         For låntaker som bor i kommunen eller flytter til kommunen, regnes opptjeningsperioden fra første månedsskifte etter at de har begynt i arbeid.

5.         Dersom en opptjeningsperiode blir avbrutt på grunn av førstegangs militær eller siviltjeneste eller på grunn av utdanning i inntil ett år, kan den tiden som er opptjent før avbruddet, bli regnet med i den nye opptjeningsperioden. Dersom du har vært sykemeldt i et arbeidsforhold, blir den perioden også medregnet.

6.         Ved militær eller sivil førstegangstjeneste kan du ikke opparbeide rett til ettergivelse. Det samme gjelder for militære skoler.

7.         Som yrkesaktiv regnes stipendsøker som er i 75 % stilling og registrert som arbeidssøker til full stilling, stipendsøker som har tyngende omsorgsansvar med dokumentasjon fra helsemyndighetene eller stipendsøker som er bosatt i kommunen, men som arbeider i transportsektoren, på skip, boreplattform eller annen relevant utenrikstjeneste.

8.         Nedskriving av studiegjeld kan oppnås etter søknad til Bindal kommune. Søknader behandles 1 gang pr år.  Søknadsfrist offentliggjøres. Søknad kan innvilges når søkeren innfrir kravene i punktene 3,4,5,6 og 7.

9.         Fra opptjeningsperioden starter, ettergis lån (hovedstol) med kr. 8250 pr. år i tre år for den enkelte søker. Renter og gebyr blir ikke ettergitt.

10.       Det delegeres til rådmannen å fatte vedtak med bakgrunn i vedtatte retningslinjer. Rådmannen delegeres også funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningslovens §33,2.ledd.  Bindal kommunes klagenemnd er klageinstans.

Vedtatt av kommunestyret  i møte 10.05.00 sak 70/00

Vedtatt av kommunestyret i møte   20.06.01  sak 49/01

Endret av kommunestyret i møte 28.04.2009, sak 34/09

 

 

RETNINGSLINJER FOR DELFINANSIERING AV SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN, BEDRIFTER I BINDAL OG STUDENTER VED HØGSKOLER/UNIVERSITET

 

  1. Formål

Ordningen har som formål å stimulere til samarbeid mellom kommunen, bedrifter og utdanningsinstitusjoner for derigjennom å sikre Bindal tilgang på kontakt for utvikling og forskning.

 

  1. Målgruppe

Målgruppe er studenter ved høgskoler og universitet som kommunen, bedrifter eller grupper av bedrifter ønsker  samarbeid med for ekstern bistand til utviklings og forskningsarbeid (hovedoppgave).

 

  1. Det er en forutsetning for tilskuddet at kommunen får tilgang på resultater fra slik oppgaveløsning, og at kommunen får rett til å  distribuere resultatene til bedrifter i kommunen som kan ha nytte av resultatene i sin drift.

 

  1. Tilskudd kan ytes med inntil kr. 15000 pr. tiltak. Tilskuddsutmålingen skjer etter en samla vurdering av tiltakets betydning for bedriften og kostnadene knytta til tiltaket.

 

  1. Ordningen administreres av rådmannen. Vedtak fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages til kommunestyret. Ved klage tilligger det rådmann å være underinstans etter forvaltningslovens § 33 annet ledd.

 

  1. Ordningen trer i kraft straks.

 

Vedtatt  av kommunestyret i møte 10.05.00  sak 70/00

Vedtatt av kommunestyret i  møte 20.06.01 sak 49/01
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut