Utleie av Terråk samfunnshus og andre kommunale lokaler


 

 
 Priser for utleie ble vedtatt i kommunestyrets møter 07.11.13, sak 89/13 og 12.12.13, sak 108/13.

Folkebad

Billettpris

Voksne 50,- / barn 30,-

Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.

400,-

Fast leie pr. time (hel/halv sesong)

1.500,- / 900,-

Fast tilbud til særlige grupper eller formål kan få gratis leie

Oppvekst- og kultursjefen avgjør

Inntekter av punkt a) tilfaller det laget som har ansvaret. Punkt b og c tilfaller Bindal kommune.

 

Terråk samfunnshus

Leie til offentlig dansefest inkl. vaktmestertjeneste

7.000,-

Øvrige inntektsbringende arrangement

1.700,-

Alle lokale kulturaktiviteter / arrangement som ikke er inntektsbringende

Gratis

Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som lokale lag og foreninger tilbyr

Gratis

 

Utleie av andre kommunale lokaler

Utleie av lokaler til konfirmasjoner, bryllup, bursdag el. lign

1.200.-

Utleie av lokaler til alle utenbygds lag, foreninger, bedrifter og organisasjoner

Time 60,-  Døgn 600,-

Utleie til lokale kulturaktiviteter

Gratis

Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som lokale lag og foreninger tilbyr

Gratis


 
Skader som oppstår på utstyr i leieperioden er leiers ansvar .

 


 

Vi minner om reglementet for bruken av huset, og ber de ansvarlige lederne for brukergruppene om å lese de opp for alle brukere, og å følge dem i praksis.

 

Ønsker spesielt å minne på disse punktene:

·         Husk at golvet i gymsalen skal moppes etter bruk

·         Rydd på plass utstyr

·         ”Nettet/garnet” skal alltid være trukket for sceneteppet.

·         Kun bruk av innesko i gymsalen

·         All form for ballspill er ikke tillatt i gangene.

Dersom noen ønsker å låne gymnastikksalen/und. rom utenom tildelt tid, må man kontakte Terråk skole. Vi krever at en voksenperson står ansvarlig. Dersom to grupper gjør avtale seg imellom om å endre treningstider, ber vi om at skolen får melding. Varige forandringer av utleietidene bli informert om utenfor gymsal/musikkrom

Viser ellers til vedlagte ”Reglementet for bruk av lokaler ved Terråk skole/samfunnshus”.

  

REGLEMENT FOR BRUK AV LOKALER VED TERRÅK SKOLE/ SAMFUNNSHUS

 

1.  Grupper som leier lokaler i Terråk skole/samfunnshus skal ha en ansvarlig leder/ instruktør over 18 år. Gruppen har ikke adgang til bygget uten at ansvarlig leder-/instruktør er tilstede.

2. Nøkkel til skole/samfunnshus utleveres av rektor ved skolen. Nøkkelen brukes bare til de tider som er tildelt vedkommende. Viderelån av nøkkel tillates ikke. Nøkkel utleveres kun til personer over 18 år. Nøkkel leveres tilbake før sommerferien til Terråk skole.

3. De tildelte treningstider må overholdes nøye, av hensyn til andre brukere og til renholderne. Den ansvarlige leder/instruktør plikter å sørge for at alle har forlatt bygget innen leietidens utløp.

4.  Røyking er ikke tillatt.

5. De leide lokaler skal forlates i en slik forfatning at det ikke fører til ulemper for neste bruker. Utstyr som er benyttet skal settes på plass. Søppel, tomflasker ol. skal fjernes og legges på dertil egnet sted.

6.  Leietakerne plikter å påse at alle vinduer og dører er forsvarlig lukket før bygget forlates.

7. Leier plikter å gjøre seg kjent med plassering av brannslukkingsapparat/ slanger og rømningsveier.

8.  Utgangsdørene skal alltid holdes låst i leietiden, så fremt det ikke føres tilsyn med disse. Dette for å hindre at uvedkommende får adgang til anlegget.

9. Brudd på reglementet kan føre til at leietiden for bruker blir inndratt for en periode.

 

jan 2013
Sist oppdatert den 15.apr.2014


Tips en venn Skriv ut Abonner