Vedtekter


Vedtekter for Bindal barnehage

Vedtatt av Bindal kommunestyre den 14.12.2005 i sak 105 / 2005, og gjelder fra 01.01.2006 og inntil videre. Endringer vedtatt av kommunestyret i møte 12.02.2009, sak 7/09, 10.05.12, sak 42/12 og sak 125/12 og 20.2.14 sak 11/14 De nye vedtektene gjøres gjeldende fra vedtakets dato.

§ 1 Formål:

Barnehagen bygger på det verdigrunnlag som til enhver tid er nedfelt i barnehagelovens formålsparagraf.

§ 2 Eier:

Bindal kommune eier og driver Bindal barnehage som har avdelinger på hhv. Bindalseidet, Kjella og Terråk.

§ 3 Rammer for drifta:

Barnehagen skal drives i samsvar med "Lov om barnehager", forskrifter, f. eks Rammeplanen og retningslinjer fastsatt av Barne- og familiedepartementet, kommunale vedtak og årsplanen for barnehagen. Kommunen fastsetter lokal tilpassing til regelverket.

Barnehagen sitt leke- og oppholdsareal er 4 kvm pr. barn i alderen 3 -5 år. For barn under 3 år fastsettes arealet til omlag 1/3 mer pr. barn.

§ 4 Forvaltning av barnehagen:

Kommunen har ansvaret for forvaltning og tilsyn av barnehagen. Kommunestyret vedtar barnehagens administrative tilknytning, for tiden Oppvekst- og

kulturavdelingen. Kommunestyret delegerer lokal barnehagemyndighet til rådmannen, med mulighet for videredelegasjon. Rådmannen delegeres også funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningsloven § 33 og Kommunaldepartementets rundskriv H- 12/94. Dersom rådmannen nytter retten til videredelegasjon, kan han også videredelegere funksjonen som underinstans. Dersom enkeltvedtak, for eksempel opptak, blir påklaget, skal klagen først forelegges underinstansen, jfr. forvaltningsloven. Dersom avgjørelsen fastholdes, blir klagen å forelegge kommunens klagenemnd som er oppnevnt etter forvaltningsloven § 28, (f.t. formannskapet). Kommunen har ansvar for føring av kontantstøtteregisteret. Barnehagen skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten.

§ 5 Opptaksmyndighet og klage:

Barnehagen skal ta inn barn til hovedopptak, og ved ledige plasser i løpet av året. Opptaksmyndigheten legges til rådmannen, med anledning til videredelegering innen sin administrasjon. Dersom rådmannen nytter retten til videredelegasjon, kan han også videredelegere funksjonen som underinstans, jfr. forvaltningsloven § 33 og Kommunaldepartementets rundskriv H-12/94. Dersom enkeltvedtak, for eksempel opptak, blir påklaget, skal klagen først forelegges underinstansen, jfr. forvaltningsloven. Dersom avgjørelsen fastholdes, blir klagen å forelegge kommunens klagenemnd som er oppnevnt etter forvaltningsloven § 28, (f.t. formannskapet). Om nødvendig skal det holdes av plasser til ev. klagebehandling.

§ 6 Opptakskriterier:

Opptaksinstansen skal ta opp det antall barn i de aldersgruppene barnehagen er godkjent for. I sammenheng med opptak og øvrig drift skal pedagogiske forhold som f.eks. sammensetninga av barnegruppa, faste og variable dagkombinasjoner, kjønns- og aldersfordeling og den enkelte families totale situasjon vurderes.

I tillegg skal opptak av barn skje etter følgende prioritering:

  1. Barn med funksjonshemming så fremt det etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av oppholdet, jfr. barnehageloven § 13.
  2. Barn som er anbefalt av sakkyndig instans.
  3. Barn som skal begynne på skolen neste høst.
  4. Barn som ønskes plassert i barnehagen fordi begge foreldrene er i utdanning eller arbeid. Eldre barn går foran yngre.
  5. Barn som har en av foreldrene heime. Eldre barn går foran yngre.
     

§ 7 Opptaksperiode – oppsigelsesfrister – permisjon:
Barnet har barnehageplassen sin fram til skolestart med mindre den sies opp eller barnet blir oppsagt pga manglende foreldrebetaling. Barnehageåret går fra 15. august til 15. august året etter. Opptak og oppsigelse gjelder fra den 1. eller 15. i måneden. Det er 1/2 måneds gjensidig oppsigelsestid. Oppsigelse skal være skriftlig. Ledige barnehageplasser lyses ut med søknadsfrist 1. april.

Hovedopptak av barn skal behandles så tidlig som mulig og slik at foreldrene får beskjed innen15. mai. Eventuelle klager bør være sluttbehandlet før 1. juli. Ved ledig kapasitet tas barn innfortløpende ut fra barnehagens godkjenning.

Det kan søkes permisjon fra del av eller hel barnehageplass som er tatt i bruk. Søknaden må gjelde for minimum 3 måneder og ut barnehageåret. Permisjon kan innvilges ved sykdom for sammenhengende fravær på minimum 1 måned. Ved søknader om andre tidsrom kan det stilles vilkår. Opptaksinstansen avgjør søknaden og ev. vilkår.

 

§ 8 Åpningstider – ferier:
Samarbeidsutvalget kan bestemme åpningstidene innenfor de rammene som kommunen vedtar (barnehagens godkjenning). Pr. dato har barnehagene på Bindalseidet og Terråk åpent 5 dager pr uke a` 8,5t. På Kjella er det åpent 8,5 t/dg 4 dager pr uke. Normalåpningstid er kl. 0730 – 1600.

Barnehagen holder stengt på jule- og nyttårsaften og på inntil 5 planleggingsdager. Det tas bindende påmelding for bruk av barnehagen i mellomjula og påskens stille uke. Dager barnehagen holder stengt bør fastsettes tidligst mulig etter oppstart.

  • Det forutsettes en påmelding på minimum 3 barn i snitt pr dag for ukene i juli måned. Ukene vurderes hver for seg.
  • Såfremt barnehagen holdes helårsåpen (sommeråpen i juli) skal barna ha ferieuttak på 3 sammenhengende uker i perioden 1. mai – 30. september. Ferieuke 4 kan tas når som helst i kalenderåret og kan deles opp.

 

 § 9 Foreldrebetaling:
Kommunestyret vedtar betalingssatsene. Økonomiseksjonen sender regning innen den 5. i hver måned, med betalingsfrist den 20. i samme måned. Det betales for 11. måneder pr. år. Når betaling for 2 måneder mangler, kan kommunen si opp barnehageplassen.

Stengning inntil en uke p.g.a. streik o.l. gir ikke redusert foreldrebetaling. Det kan søkes om friplass. Friplassøknad på økonomisk grunnlag behandles av NAV. Foreldre til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp har friplass tilsvarende omfanget av hjelpa. Det forutsettes at barnet har minst tre ukers sammenhengende sommerferie, og fire uker totalt. Barn som ikke bruker full oppholdstid, kan få prisreduksjon etter årlig søknad. Slik prisreduksjon gis bare til de som benytter offentlig transport for å komme seg til / fra barnehagen. Foreldre som henter sine barn for sent belastes med et gebyr på kr 75,- pr. påbegynt kvarter etter ordinær stengetid.

 

§ 10 Helsekontroll, sykdom, og lignende:

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene ved helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

Barnet skal til vanlig kunne delta i uteleken. Barn som er så syke at de ikke kan være ute, må holdes heime med mindre ikke annet er avtalt med barnehagen.

Barn med kroniske sykdommer og plager avtaler foreldrene egne ordninger for. Slik også hvis medisin skal gis i barnehagen.

Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og foreldrene underrettes.

Barnehagepersonalet skal uten hinder av sin taushetsplikt gi barnevernstjenesten melding ved mistanke om mishandling eller andre former for alvorlig omsorgsvikt og alvorlige adferdsvansker.

Barn som har eller står i fare for å utvikle funksjonshemning, skal styreren ta nødvendig kontakt med helsestasjon eller PPT etter å ha drøfta dette med foreldrene.

 

§ 11 Foreldreråd og foreldresamarbeid:
Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at en i samarbeidet mellom foreldrene og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrene skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det skal være minst to foreldremøter i året. Personalet skal delta i disse møtene. Hvert år skal det også være to foreldresamtaler. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalgene ved Bindalseidet og Terråk består av 2 foreldrerådsrepresentanter og 2 representanter fra personalet. Samarbeidsutvalget ved Kjella består av 1 foreldrerådsrepresentant og 1 representant for personalet. Styrer er sekretær.

 

§ 12 Ledelse og øvrig ansatte:
Styreren som har den daglige og pedagogiske ledelsen av barnehagen, er også arbeidsleder for det øvrige personalet. Styrer og pedagogisk leder skal ha utdanning som førskolelærer, eller annen godkjent høgskoleutdanning. Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra kravet til utdanning. Ved tiltredelse skal faste og midlertidige tilsatte eller vikarer, legge fram godkjent helse- og politiattest.

 

§ 13 Taushetsplikt:
Reglene om taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og 13 a-f gjelder for medlemmer av barnehagens samarbeidsutvalg og alle ansatte i barnehagen.

 

§ 14 Øvingsopplæring:
Kommunen plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske leder(e) plikter å veilede studenter i slik opplæring. Barnehagen stilles også til disposisjon for fagopplæring i aktuelle fag.

 

§ 15 Samarbeid, SFO og overgang til skolen:
Barnehagen skal samarbeide med aktuelle etater og organer rundt barn som får spesial pedagogisk hjelp og andre barn som trenger særlig oppmerksomhet. Barnehagen skal samarbeide med skolen slik at barna får en god overgang når de begynner på skolen. Barnehagen skal etter nærmere avtale kunne drive eller delta i drifta av skolefritidsordning.

 

§ 16 Internkontroll:
Barnehagen skal ha rutiner som dokumentere og tilfredsstiller lov- og regelverket om internkontroll: helse, miljø og sikkerhet, HMS.

 

§ 17 Legemiddelhåndtering
Legemiddelhåndtering er ikke regulert i barnehageloven og det kan ikke av barnehageloven utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legemiddelhåndtering. Dersom et barn har behov for legemidler i barnehagen og legemiddelhåndteringen etter legens forsvarlighetsvurdering ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene / foresatte i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bistå. Eventuell legemiddelhåndtering i barnehagen må derfor bygge på en konkret avtale mellom foreldre / foresatte og barnehagen.

 

§ 18 Diverse:
Det er ikke tillatt å sende søtsaker, tyggegummi og lignende med barna. Klær, sko og andre eiendeler skal være merket med navn. Barnehagen kan ikke ta ansvar for leiker barnet har med seg.

 

Vedtektene skal revideres hvert 3 år. Neste gang vil bli 2017.
Sist oppdatert den 30.jul.2014


Tips en venn Skriv ut