Retningslinjer Gründerfond Bindal


Retningslinjer for Gründerfond Bindal

 

De kommunale retningslinjene utgjør lokale vedtekter bygd på retningslinjer for bruk av tildelte midler fra Statsbudsjettets kap. 551 post 60, fastsatt av KMD.

Retningslinjene er vedtatt av Bindal kommunestyre den 22.10.2015, K-sak 89/15.

 

§ 1       Formål

Gründerfond Bindal skal bidra til å realisere en satsing på ungdom i kommunen som har en konkret forretningside og ønske om å etablere egen virksomhet. Gründerfondet skal ses i sammenheng med Innovasjon Norges tilbud til unge etablerere (etablererstipend).

 

§ 2       Hva kan støttes?

Gründerfond Bindal skal prioritere de målgrupper som defineres i tildelingsbrev for fondet fra Nordland fylkeskommune. Primært skal fondet benyttes til å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter dokumentasjon og nærmere vurdering.

 

§ 3      Hvem kan søke?

Tilskudd fra gründerfondet kan søkes av unge voksne i alderen 18 - 35 år som skal etablere virksomhet i Bindal kommune. Søkeren må ha personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektideen.

 

§ 4      Krav til søknad/ utbetalingsvilkår

Søknaden sendes elektronisk til Bindal kommune. Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget som ligger ved søknaden. Det kan foretas en delutbetaling på inntil 50 % av tilsagn, ved dokumentasjon av påløpte utgifter. Alle tilsagn fra fondet står ved lag i inntil 12 måneder fra tilsagnsdato. Etter begrunnet søknad kan tilsagnet forlenges, dog ikke ut over 1 år. Dersom søkeren ikke gir tilbakemelding innen fristens utløp, blir tilsagnet uten nærmere forvarsel slettet.

 

§ 5       Forvaltning og rapportering

Formannskapet i Bindal kommune er fondsstyre for Gründerfondet. Saker som ikke er delegert til rådmannen skal legges fram for fondsstyret med innstilling fra rådmannen.

 

Rådmannen kan fastsette nærmere retningslinjer for praktisk forvalting av fondet innenfor vedtektene, slik som søknadsskjema etc.

 

Det rapporteres årlig fra kommunen om bruken av fondet. Dette innebærer at det rapporteres elektronisk for innvilgede prosjekt i RF 13.50.

 

§ 6      Klagerett

Avgjørelser kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Søker skal gjøres kjent med klagerett ved behandling. Avgjørelser fattet administrativt skal klages til fondsstyret. Avgjørelser av fondsstyret skal klages til Bindal kommunes klagenemnd.

 

§ 7      Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av kommunestyret etter innstilling fra rådmannen og fondsstyret.
Sist oppdatert den 12.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner