Veinavn i Bindal


Frist 1. mai for å si hva du mener om forslag til nye veinavn


Formannskapet har utarbeidet forslag til nye vei- og områdenavn i Bindal kommune. Forslagene er lagt ut til høring på Bindal rådhus, Bartnes Eftf. AS og Coop Marked Bindalseidet. Navneforslagene kan også ses på kommunens hjemmeside: www.bindal.kommune.no.

Eventuelle kommentarer/innspill sendes som e-post: postmottak@bindal.kommune.no eller som brev til Bindal kommune, Rådhuset, 7980 Terråk. Høringsfrist: 1. mai 2012.

Plan- og ressurssjefen

 

Nye vei- og områdenavn:

Fra

Til

Adressenavn (vei- /områdenavn)

Holmsveien

Granli

Engaveien

Hongbarstad

Søbergsliområdet

Søbergsliveien

Fylkesgrense/kommunegrense

Kalvvatnan

Kalvvatnan

Kolsvikområdet

 

Kolsvik

Myrvollkrysset

kommunegrensen mot Leka

Gutvikveien

Byggøya

 

Byggøya

Hytter og tilsvarende som ligger i område uten definert områdenavn gis gårdsnavnet som områdeadresse.

 

Endring/sletting:

Skoleveien på Bindalseidet endres til Parkveien.

Sjøveien på Bindalseidet utgår og Nordgårdsveien forlenges tilsvarende.

Vangbergveien, Skolebakken og Myraveien på Bindalseidet utgår.

Kolla endres til Kollaveien.

Vassveien på Bøkestad endres til Langliveien.

 

 

Begrunnelse for navneforslagene er gitt i formannskapets sak 6/12 i møte 15. mars 2012.

 

Kopi av formannskapets sak 6/12 i møte 15. mars 2012 følger under her:

 

Endring av veiadresser i Bindal

Rådmannens innstilling

Endringsforslagene til de vedtatte offisielle veinavn i Bindal legges ut på høring med 3 ukers høringsfrist, og saken legges deretter fram for kommunestyret for godkjenning.

Saksopplysninger

Offisielle veinavn (adresseparseller) i Bindal er vedtatt i to omganger. I k-sak 76/84 ble det vedtatt veinavn på Terråk og Bindalseidet. I k-sak 64/11 ble veinavn og områdenavn vedtatt for resten av kommunen.

I forbindelse med innlegging av de nye navnene i veinett-databasen og offentlig matrikkel ble det avdekket enkelte ”feil og mangler”.

Manglende vei- og områdenavn:

Vei fra Holmsveien til Granli, forslås gitt navnet Engaveien.

Vei fra Hongbarstad til Søbergsliområdet, foreslås gitt navnet Søbergsliveien.

Vei til Kalvvatnan, foreslås gitt navnet Kalvvatnan.

Kolsvikområdet, foreslås gitt navnet Kolsvik.

Byggøya forslås gitt navnet Byggøya.

 

Veier med samme navn/endring/sletting av vedtatte navn:

I k-sak 76/84 ble veier både på Bindalseidet og Terråk kalt henholdsvis Skoleveien og Sjøveien.

I k-sak 64/11 ble to forskjellige veier gitt nærmest likelydende navn, henholdsvis Myraveien og Myråveien.

Iflg. matrikkelforskriften § 51skal navnet være entydig innenfor kommunen. Likelydende veinavn er derfor ikke tillatt.

 

Sjøveien på Bindalseidet, som går fra Nordgårdsveien til naustene, er i motsetning til Sjøveien på Terråk ikke tilknyttet adressenummer. Navnet foreslås derfor slettet, og Nordgårdsveien forlenges tilsvarende.

Skoleveien både på Bindalseidet og Terråk er tilknyttet 3 adressenummer hver. På Bindalseidet er ingen privatboliger tilknyttet Skoleveien, så derfor foreslåes den endret til Parkveien.

Myraveien går fra Kalvikveien til Myra. Navnet forslås slettet, og den ene boligen der adresseres til Kalvikveien.

Veien til Kolla ble i k-sak 64/11gitt navnet Kolla. I dagligtalen blir den kalt Kollaveien, og foreslås endret til det.

 

Leka kommune har også satt i gang arbeidet med å tildele veinavn, og har i den forbindelse henvendt seg hit med tanke på å få et felles navn på veien mellom Myrvollkrysset og Gutvik. Kommunegrense er i følge adresseveilederen ikke et naturlig sted å endre veinavn, så Gutvikveien har vært nevnt som et aktuelt navn i begge kommunene.

 

Veinavn for øvrig som foreslås slettet:

Vangbergveien og Skolebakken fikk navn i k-sak 76/84. Det er to korte veistubber med kun en bolig hver, og som for øvrig ikke har fått tildelt adressenummer ennå. De foreslås slettet og boligene adresseres til Kalvikveien.

 

Sammendrag:

Nye vei- og områdenavn:

Fra

Til

Adressenavn (vei- /områdenavn)

Holmsveien

Granli

Engaveien

Hongbarstad

Søbergsliområdet

Søbergsliveien

Fylkesgrense/kommunegrense

Kalvvatnan

Kalvvatnan

Kolsvikområdet

 

Kolsvik

Myrvollkrysset

kommunegrensen mot Leka

Gutvikveien

Byggøya

 

Byggøya

Hytter og tilsvarende som ligger i område uten definert områdenavn gis gårdsnavnet som områdeadresse.

 

Endring/sletting:

Skoleveien på Bindalseidet endres til Parkveien.

Sjøveien på Bindalseidet utgår og Nordgårdsveien forlenges tilsvarende.

Vangbergveien, Skolebakken og Myraveien utgår.

Kolla endres til Kollaveien.

Vurdering

Riktig inndeling i adresseparseller (veinavn) er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem. Mange og korte adresseparseller fører til at det blir kronglete og vanskelig å finne fram. Det fører også til merarbeid og merkostnad med oppsetting og vedlikehold av skilt.

Endringsforslagene er i tråd med anbefalingene i adresseveilederen utgitt av Statens Kartverk.

Arbeidsgruppen som ble oppnevnt i f-sak 23/11har også sagt seg enige i endringsforslagene. Jeg foreslår derfor at saken legges ut på høring.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 1.3.2012

Hallgeir Lian                                                                                     Marit Røstad

konst. rådmann                                                                                 konst

 

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut