Bindal - med vind i seglan - prosjekt i tiden 2009 - 2011


Prosjektet "Bindal - med vind i seglan" ble avsluttet ved utgangen av 2011. Sluttrapporten ble overlevert kommunestyret 25. januar 2012. Den kan du lese her.

 

Spør ungdom
Bindal – med vind i seglan! har slått fast at bindalsungdommen er den viktigste ressursen å bygge Bindals framtid på, ved siden av naturressursene vi rår over.

- Vi tar ungdommens meninger og råd på alvor. De, sammen med Bindals omdømme og attraktivitet, vil være nøkkelfaktorer for den framtidige utviklinga i kommunen både når det gjelder antall arbeidsplasser og innbyggere, sier prosjektleder Marit Dille.

I desember og januar ( forlenget til ut mars 2011) spør prosjektet derfor spesielt ungdom opp til +35 år om deres behov, forventninger og krav til Bindal kommune. Målet er å finne ut av hva ungdommene selv mener må til for at de skal vurdere å flytte hjem til Bindal en gang i framtida. Samtidig spør vi folk i alle aldre, både bindalinger og andre, om hvordan de oppfatter Bindal i dag.

- Det er viktig for oss å vite hvordan Bindal blir sett på utenfor kommunegrensene.
Men hvordan bindalingen ser på heimkommunen sin, er minst like viktig. Det er jo allerede 1.600 potensielle Bindal-ambassadører i egen kommune, sier Marit Dille.
Ønsker du å delta i undersøkelsene, kan du sende en epost til undersokelse@bindal.kommune.no, så vil du få tilsendt en lenke til en nettside med spørreskjema.

Hvis du er bruker på Facebook, finner du mer informasjon om undersøkelsen der.


- Vil lytte til bindalingene
Prosjektet Bindal – med vind i seglan! spør i høst og vinter næringsliv, ungdom, øvrige bindalinger og våre naboer om råd og meninger. – Skal vi utvikle Bindal, må vi vite hva bindalingene vil, sier prosjektleder Marit Dille.

I høst startet utviklingsprosjektet
med samme navn som Bindal kommunes visjon opp arbeidet. Og prosjektet Bindal – med vind i seglan! har fått et ambisiøst oppdrag fra kommunestyret, der hovedmålet er å finne fram til tiltak som kan bidra til å skape 5-6 nye arbeidsplasser årlig framover. Det må til, om befolkningsnedgangen skal snus.

Satser på tre områder
Kjell Andersen i Bindal kommune er leder av styringsgruppen i prosjektet. Styringsgruppen har pekt ut tre satsingsområder for prosjektet, som skal være avsluttet i løpet av neste år:
 

• Næringsutvikling og arbeidsplasser

• Ungdom og rekruttering

• Omdømme og tettstedsutvikling


Det er oppnevnt ansvarlige for hvert av disse områdene, og disse er; Marit Dille, Marit Røstad og Per Andre Johansen.
- Det at vi bare har 1,5 år å gjennomføre prosjektet på, gir oss en utfordring med å nå  målsetningene om antall arbeidsplasser eller befolkningsvekst. Vi vil imidlertid bruke
prosjektperioden til å skape strukturer og etablere tiltak for at Bindal skal kunne jobbe aktivt og godt innenfor de tre satsingsområdene etter prosjektslutt, sier Marit Dille.

Kartlegger næringsliv
Som en del av satsingen på næringsutvikling og arbeidsplasser, ønsker Bindal – med vind i seglan! å kartlegge lokale bedrifters potensial og vurdere tiltak som kan bidra til å utløse
disse mulighetene. Kartleggingen vil oppsummeres i en rapport som gir grunnlag for iverksetting av de tiltakene som er riktig for Bindal.

Vi vil invitere oss inn til utvalgte bedrifter og ber de om å delta sammen med oss i denne kartleggingen. Dette vil skje i form av et 2-timers intervju med bedriftens ledelse. Bedriftene vil få tilbake en kortfattet rapport med skisser til hvordan man kan gå videre med de enkelte ideene for å kunne realisere dem. Bedriftene vil ha full råderett over egen informasjon og egne idéer.

Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knudsen, har signalisert at Nordland fylkeskommune vil støtte dette arbeidet økonomisk.
- For å kunne skape arbeidsplasser, er vi avhengige av de forretningsidéene som finnes i Bindal. Vi er overbevist om at de finnes. Om det er personer eller småbedrifter som sitter på spennende idéer om forretningsutvikling eller ønsker å utvikle sin virksomhet, ønsker vi at de tar kontakt, sier Marit Dille.




Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner