Skjenking av alkohol ved enkelttilfeller


SKJENKING AV ALKOHOL VED ENKELTTILFELLER

 

Ved søknad om skjenkebevilling for enkelttilfeller skilles mellom ambulerende bevilling og bevilling ved enkeltanledning.  I tillegg kan skjenkesteder søke om å få utvidet sin skjenkebevilling i enkelte tilfeller.  Kommunestyret har delegert til rådmannen å behandle søknader som gjelder skjenking av øl og vin ved enkelttilfeller.  Søknad må være levert senest 14 dager før arrangementet skal avholdes. 

Dersom det også søkes om bevilling for skjenking av brennevin, må søknaden behandles i kommunestyret.  Søknad må da leveres 4 uker før kommunestyrets møte.  Møteplan for kommunestyret finner du på vår hjemmeside.

Før en evt. bevilling gis innhentes uttalelse fra politiet og helse- og sosialsjefen.

For hver skjenkebevilling innkreves et gebyr på kr 250,-.

 

 

Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning
 
 
Her finner du søknadsskjema i
word-format og pdf-format
 

 

En skjenkebevilling for en enkelt anledning er en tillatelse til å skjenke alkoholholdig drikk under et arrangement som skal være åpent for publikum.

 

En skjenkebevilling for en enkelt anledning kan nyttes i lokaler hvor det ellers ikke er tillatt å skjenke alkoholholdig drikk, som for eksempel et forsamlingshus eller lignende.  En slik bevilling kan også nyttes ved utearrangement.

 

En person må pekes ut som styrer og en som stedfortreder for skjenkebevillingen.

 

Arrangementet vil være underlagt den ordinære skjenkekontrollen, og kommunens kontrollør kan foreta kontroll med skjenkevirksomheten.

 

 

Søknad om ambulerende skjenkebevilling

 
Her finner du søknadsskjema 

En ambulerende skjenkebevilling er en tillatelse til å skjenke alkoholholdig drikk under et arrangement for en på forhånd bestemt lukket krets.  Med dette menes at navn på de som skal delta skal være kjent på forhånd. Arrangementet skal ikke være åpent for andre.  Dette kan være arrangement som jubileum, bryllup, eller lignende.

 

En ambulerende skjenkebevilling kan nyttes for lokaler hvor det ellers ikke er tillatt å skjenke alkoholholdig drikk, som for eksempel forsamlingshus.

 

Arrangementet vil være underlagt den ordinære skjenkekontrollen, og kommunens kontrollør kan foreta kontroll med skjenkevirksomheten.

 

 

Kontaktinformasjon

 

 

Bindal kommune, tlf. 750 32500

E-post: postmottak@bindal.kommune.no

Søknad kan sendes pr. e-post eller med ordinær postgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut