Bindalspakken - oppdatert informasjon


Bindal kommunestyre har opprettet en Bindalspakke. Pakken består av forskjellige tiltak rettet mot både nye og eksisterende innbyggere.


 
 

Her følger nærmere informasjon om hvert enkelt tiltak i Bindalspakken. Det framkommer hva du skal gjøre dersom du mener at du kommer inn under ordningen eller dersom du har generelle spørsmål.
   

INFORMASJON OM BINDALSPAKKEN
 

Bindal kommunestyre opprettet i møte den 19.06.08 Bindalspakken. Nedenfor følger pakkens 10 punkt med en orientering til hvert punkt. 

 
 

1.    Ordningen med nedskriving av studielån og delfinansiering av samarbeid mellom kommunen, bedrifter i Bindal og studenter ved høgskole/universitet videreføres.

 

       Dette er en videreføring av eksisterende ordning. Kommunen annonserer ordningen årlig.

 

2.    Det gis tilskudd til alle personer under 40 år som kjøper boligtomt, helårsbolig eller overtar gårdsbruk for første gang i Bindal. Denne må være direkte part på kjøpekontrakt eller utferdiget skjøte. Tilskudd til kjøp av boligtomt forutsetter at tomta bebygges innen 3 år. Tilskuddet utbetales når boligen/eiendommen er tilflyttet og det er levert flyttemelding. Boplikt løper fra det tidspunktet flyttemelding er mottatt. Før utbetaling må skjema være underskrevet av søker. Det stilles krav om minimum 5 års boplikt. Ved kjøp av helårsbolig eller gårdsbruk gis et tilskudd på kr 50 000,-. Ved kjøp av tomt gir kommunen gratis byggeklar tomt i regulert kommunalt byggefelt. Kjøper man tomt utenom regulert byggefelt kan man få et tilskudd på opptil kr 50 000,-. Ved brudd betales 1/5 del tilbake pr. år. Tilskudd kan kun gis en gang til samme person/familie. Gjelder både eksisterende og nye innbyggere i Bindal.

 

       Dette punktet gjelder både eksisterende og registrerte nye innbyggere. For å komme inn under ordningen definerer rådmannen det slik at byggetillatelse må være søkt etter 01.08.08 eller kjøpekontrakt inngått etter 01.08.08. Hver enkelt søknad vil bli vurdert i forhold til kriteriene i dette punktet, og tvilstilfeller framlagt for formannskapet. Søknad rettes til plan- og ressursavdelingen dersom du mener at du kommer inn under ordningen.

 

3.    Gratis barnehageplass. Første år for ett barn (verdi p.t. 25630). Gjelder nye innbyggere med barn. Søker må melde flytting til kommunen før tilskudd utbetales.

 

       Dette punktet gjelder nye innbyggere som har registrert flytting etter 01.08.08. Punktet er aktuelt når du har søkt og fått tildelt barnehageplass. Søknad om gratis barnehageplass rettes til plan- og ressursavdelingen.

 

4.    Det gis tilskudd på kr 10 000,- til alle som føder/adopterer barn i Bindal. Må være bosatt i Bindal kommune. Tilskuddet gis til den/de som har omsorgen for barnet.*  Boplikt 1 år etter nedkomst. Ved brudd betales 1/12 tilbake pr. mnd. Gjelder fødende/adopterende som nedkommer/får etter tidspunkt for iverksettelse av tiltaket. 

 

       Dette punktet gjelder personer registrert bosatt i Bindal kommune. Adoptert barn må ikke allerede være registrert som innbygger i kommunen. Adopsjon av stebarn vil i utgangspunktet ikke komme inn under ordningen. Det kreves kopi av fødselsattest eller adopsjonspapirer. Ordningen gjelder fødsler eller adopsjoner etter 01.08.08. Dersom du ikke allerede er registrert som innbygger kreves kopi av flyttemelding. Søknad sendes plan- og ressursavdelingen.

 
 
5.    Pakke der næringslivet bidrar. 
 

Pr. 10.09.08 er følgende med på ordningen.:

 

Gjelder for alle innbyggere:

 
A.        Bindalsbygg AS
 

Ved bygging av hus der totalpakke av materialer og arbeid er levert av Bygger’n Bindalsbygg sin Systemhusavdeling, gis en rabatt på kr 20 000,- i forhold til veiledende prisliste.

 

Ved renovering av eksisterende bolig eller bygging av bolig i egen regi, der uttak av varer fra Bindalsbygg utgjør minimum kr 50 000,-, gis et gavekort til en verdi av

kr 2 000,- fra Bygger’n Bindalsbygg.

 
            Aktuelle tiltak må ikke ha vært iverksatt før 01.08.08.
 
 
B.        Trenor Dører AS
 

Ved bygging av hus der totalpakke av materialer og arbeid er levert fra Bindalsbygg AS, gis det 55 % rabatt på Trenor Dører AS sine dører.

 

         Aktuelle tiltak må ikke ha vært iverksatt før 01.08.08.

 
 
Gjelder nye innbyggere registrert bosatt etter 01.08.08:
C. COOP Marked Terråk og Bindalseidet

Medlemskap i COOP Sør-Helgeland verdi 300 kroner, pluss et gavekort verdi 700 kroner som velkomsthilsen til innflyttere til Bindal kommune. I tillegg en pakke til alle nyfødte i kommunen verdi 400 kroner ( denne setningen gjelder alle innbyggere i kommunen).

D. SinkaBerg Hansen AS

1 eske à 7 kg filèt i biter pr. husstand som tilflytter Bindal kommune.  

E.   Plahtes eiendommer

For nye tilflyttere gis gratis overnatting med småviltsjakt og/eller fiske på en av deres hytter.

F.   Brønnøysund Avis

Avisen gir nye tilflyttere et 3 mnd. abonnement på Brønnøysunds Avis (ett pr. husstand) under den forutsetning at ingen andre mediebedrifter er med i pakken.

 

Det tas forbehold om framtidige endringer i forhold til hvilke bedrifter som deltar med hva. Ordfører arbeider opp mot flere, også næringsaktører utenfor Bindal. Eventuelle ytterligere bidrag fra næringslivet vil bli supplert. Informasjon om endringer vil bli gitt i Båtsaumen og på kommunens hjemmeside.

 

Den enkelte må selv ta kontakt med aktuell bedrift.  

 

6.    Nye innbyggere gis tilbud om en guidet tur i kommunen. Turen legges til sommerhalvåret.

 

       Det arrangeres tur hver sommer, første gang sommeren 2009. Dette vil bli annonsert i Båtsaumen, med mulighet for nye innbyggere til å melde seg på turen. Gjelder innbyggere registrert etter 01.08.08. Ordfører er ansvarlig for dette punktet.

 

7.    Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale og foreta utbetaling etter disse reglene. I tvisttilfelle eller hvis søker klager på administrativt vedtak, bringes saken inn for formannskapet.

 

       Dette kommenteres nærmere avslutningsvis.

 
8.    Iverksettelse 01.08.2008.   
 

9.    Det oppnevnes en ressursperson i hver grend som kan ta i mot nye innflyttere. Ønske de velkommen og være en person som kan veilede de om hva vi har av tilbud i grenda/kommunen. Det kan også være et lag eller forening som får ansvaret. Navnet på denne personen med tlf.nr. og mailadresse må ligge på hjemmesiden til Bindal kommune slik at innflyttere også kan ta kontakt før de flytter hit.

 

       For å klare å følge opp dette punktet er vi avhengig av hjelp fra dere. Dette er en ordning der det ikke følger med noen form for godtgjøring, og ordningen baserer seg på frivillige som ønsker å gi sitt bidrag for at nye innbyggere skal føle seg velkommen i kommunen.

 

       Med dette utfordrer vi enkeltpersoner og/eller lag/foreninger til å ta ansvar for dette i sin grend. Vi håper at dere tar utfordringen! Det vil bli arrangert fellesmøte slik at ressurspersonene er kjent med hvilke oppgaver de har. Meld dere til plan- og ressursavdelingen innen 01.11.08.

 

10. Informasjonsmappe med informasjon om kommunen og en del nyttige telefonnr.

 

       Dette vil bli utarbeidet.

 
 

Plan- og ressursavdelingen er ansvarlig for oppfølging av Bindalspakken. Unntaket er punktene 5 og 6 som ordfører har ansvaret for. Ta kontakt med den som er ansvarlig for oppfølging av det enkelte punkt dersom du har spørsmål. Søknader/henvendelser vil bli behandlet fortløpende. Som det framgår ovenfor er det innbyggerne selv som må gi tilbakemelding i forhold til hvert enkelt punkt.

 

Plan- og ressurssjefen vil etter fullmakt vurdere hver enkelt søknad/henvendelse, inngå avtale og foreta utbetaling etter reglene. Ved avslag på søknad blir det gitt anledning til å klage. Klagen vil bli behandlet av formannskapet.

 

I og med at dette er en ny ordning vil det sikkert dukke opp tilfeller som må vurderes nærmere. Slike tilfeller vil bli forelagt formannskapet for drøfting/avgjørelse.

 
Bindal, 10.09.08
 
 
Rådmannen

 
* =  Denne setningen ble endret i kommunestyresak 93/08.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut