Forslag til gebyr


 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven Bindal kommune

 

 

Forslag til:

Gebyrforskrift vedtatt av kommunestyret i Bindal den 17. februar 2010, sak nr. 7/2010 med hjemmel i § 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 nr. 101.

 

 

 

Regulativet erstatter tidligere gjeldende gebyrregulativ etter delingsloven og gjøres gjeldende fra 1. april 2010.

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven Bindal kommune................................................................................................................ 1

Kap. A Generelle bestemmelser.............................................................................................................................................................. 2

A.1 Betalingsplikt............................................................................................................................................................................... 2

A.2 Hvilket regulativ skal brukes..................................................................................................................................................... 2

A.3 Betalingstidspunkt...................................................................................................................................................................... 2

A.4 Urimelig gebyr............................................................................................................................................................................. 2

A.5 Frister............................................................................................................................................................................................ 2

A.6 Klage............................................................................................................................................................................................. 2

A.7 Avbrutt arbeid............................................................................................................................................................................. 2

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene............................................................................................................................... 2

A.9 Timepris........................................................................................................................................................................................ 2

A.10 Tinglysingsgebyr og dokumentavgift................................................................................................................................... 3

B Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:.............................................. 3

B.1 Oppretting av matrikkelenhet.................................................................................................................................................. 3

B.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn...................... 3

B.1.2. Oppretting av uteareal på eierseksjon............................................................................................................................. 3

B.1.3. Oppretting av anleggseiendom........................................................................................................................................ 3

B.1.4. Registrering av jordsameie................................................................................................................................................ 3

B.1.5. Registrering av punktfeste................................................................................................................................................ 3

B.2 Grensejustering......................................................................................................................................................................... 3

B.2.1. Grunneiendom..................................................................................................................................................................... 3

B.2.2. Anleggseiendom................................................................................................................................................................. 3

B.3 Arealoverføring......................................................................................................................................................................... 3

B.3.1. Grunneiendom..................................................................................................................................................................... 3

B.3.2. Anleggseiendom................................................................................................................................................................. 4

B.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (forretninger etter 1980) Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr etter pkt. B.1.1................................................................................................ 4

B.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (forretninger før 1980) 4

B.6 Utstedelse av matrikkelbrev.................................................................................................................................................... 4


Kap. A Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent, bestiller.

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 10 % av Statens rettsgebyr. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.

Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven).

A.3 Betalingstidspunkt

Før kommunen utsteder matrikkelbrev m.v. skal oppmålings- og aktuelle tinglysingsgebyr være betalt.

For søknadssaker kan kommunen kreve at tilhørende gebyrer skal være betalt før saksbehandlingen tar til. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad, fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr, evt. gi fritak for gebyr i en konkret sak, eller en gitt type saker.

A.5 Frister

Gebyr reduseres ved overskridelse av de saksbehandlingsfrister som gjelder i medhold av Matrikkelloven. Med henvisning til Matrikkellovens § 18 pkt. 3 tredje ledd gjelder ikke lovens frister i perioden 1. november til 1. april (vintersesong).

A.6 Klage

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse på søknad om redusert gebyr kan påklages til kommunens klagenemnd.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre for å avslutte sitt arbeid. Minstebeløp er kr. 830,-

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Gebyrene indeksreguleres administrativt hvert år pr. 1.1. i samsvar med statistikk for lønnsutvikling i kommunal sektor. Ved nevnte regulering skal satsene avrundes. For satser over kr. 50,- avrundes til hele 10 kroner. Nye gebyr kunngjøres ihht. Forvaltningslovens bestemmelser. Vesentlige endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett for kommende år.

A.9 Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

a. Kontorarbeid kr 360,-

b. Feltarbeid: Enkeltperson u/ spesialutstyr kr 410,- Målearbeid/ arbeid med spesialutstyr kr 610,-

Minstegebyr for målelag kr 1.220,-

A.10 Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

For dokumenter som skal tinglyses, kommer tinglysningsgebyr og evt. dokumentavgift i tillegg til nedenforstående satser.

 

 

B Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

B.1 Oppretting av matrikkelenhet

B.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 - 1500 m² kr 6 000,-

areal fra 1501 m² - 2 000 m² kr 6 500,-

areal fra 2001 m² - 3000 m² kr 7 000,-

areal over 3001 m² - 5000 m² kr 7.500,-

 

Areal over 5 dekar etter medgått tid. Minstegebyr kr 8.000,-.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter, er gebyret 80 % av ovenstående gebyr fra tomt nr. 6.

Oppmålingsforretning (”registreringsbrev” o.l.) som kan utføres uten markarbeider belastes med kr. 1.800,-

B.1.2. Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

areal fra 0 - 100 m² kr 2000,-

areal fra 101 - 1000 m² kr 4000,-

areal over 1001 m² - økning pr. påbegynt da. kr 500,-

B.1.3. Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 - 1500 m³ kr 6 000,-

volum fra 1501 - 20 000 m³ - øking pr påbegynt 1000 m3 kr 500,-

B.1.4. Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

B.1.5. Registrering av punktfeste

For oppmålingsforrretning over punktfeste betales 50 % av gebyr B.1.1. etter arealgrense 0 - 1500 m².

 

B.2 Grensejustering

B.2.1. Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

areal fra 0 - 250 m² kr 1 520,-

areal fra 251 - 500 m² kr 2 600,-

B.2.2. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 - 250 m³ kr 1 520,-

volum fra 251 - 1000 m³ kr 2 600,-

 

B.3 Arealoverføring

B.3.1. Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift

areal fra 0 - 250 m² kr 1 520,-

areal fra 251 - 500 m² kr 2 600,-

areal over 500 m² - øking pr. påbegynt 500 m² kr 500,-

B.3.2. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 - 250 m³ kr 1 520,-

volum fra 251 - 500 m³ kr 2 600,-

volum over 500 m³ - øking pr. påbegynt 500 m³ kr 500,-

 

B.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (forretninger etter 1980) Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr etter pkt. B.1.1

For inntil 2 punkter kr 1500,-

For inntil 3 punkter kr 2850,-

Vider økes gebyret med kr. 675,- pr. punkt.

B.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (forretninger før 1980)

For inntil 2 punkter kr 3000,-

Ut over dette i h.h.t. pkt. B.1.1.

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

B.6 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 150,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 300,-

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner