Kommunestyresak 7-2010


REVIDERING AV GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER


BINDAL KOMMUNE MØTEBOK

RÅDHUSET

 

7980 TERRÅK Tlf.: 75 03 25 00 Telefax: 75 03 25 09 Org.nr.: 964 983 380 MVA

 

Arkiv:

Etat:

 

J.nr:

/10

D:

r:\raadm\s\s10\kst\

Off.

x

Ikke off.

§ Off.loven

 

BEHANDLET AV

MØTE-

DATO

 

SAK NR.

 

SAKSBEHANDLER

 

KOMMUNESTYRET

 

17.02.2010

 

7/10

 

Stig Nygård

 

REVIDERING AV GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER

 

Bakgrunn for saken:

Delingsloven erstattes av Matrikkelloven fra 1. januar 2010. Vårt gebyrregulativ for oppmålingsarbeider er hjemlet i delingsloven (§ 5-2). Det medfører at vi ikke har et gjeldende regulativ for saker som mottas etter 1. januar 2010. Med bakgrunn i dette er det nødvendig å foreta oppdatering og revidering av kommunens gebyrregulativ for dette området.

 

Kommunene har hjemmel i Lov 2005-06-17 nr 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 32 rett til selv å fastsette gebyrregulativ. Det vil si at gebyrregulativet må vedtas av kommunestyret. Denne vedtaksmyndigheten kan ikke delegeres.

Gjennom dette skal kommunen skaffe seg kostnadsdekning for arbeid etter loven. Matrikkelloven har økt krav til dokumentasjon i tilknytning til oppmålingsforretning, klarlegging av rettigheter med videre. Heretter er det ikke bare grenselinjer som skal være i fokus, men også rettigheter. Det medfører at det blir noen nye og noen endrede gebyrområder i forhold til dagens regulativ.

Matrikkelloven §§30, 32 med tilhørende forskrift §§16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven.

 

Matrikkelforskriften inneholder bestemmelser om tidsfrister. Maksimal behandlingstid for kommunen fra det foreligger en godkjent søknad til matrikkelbrevet skal foreligge, er generelt satt til 16 uker. Ved overskridelse av denne fristen skal kommunene tilbakebetale deler av gebyret.

 

Feltsesongen for landmålingsarbeider vil på grunn av snø og mørketid kunne variere ganske mye alt etter hvor i landet man befinner seg. For å ta hensyn til dette, har kommunene fått mulighet til å påvirke behandlingsfristen for saker som helt eller delvis løper om vinteren gjennom bestemmelsen i matrikkelforskriftens §18 (3), 3. setning:

Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren.

 

I gebyrforskriftens Kap. A.6 har vi derfor tatt inn en bestemmelse om at lovens frister ikke gjelder i perioden 1. november til 1. april (vintersesong).

 

Forslag til revidert forskrift legges ved saken. Forskriften fyller de krav til form og kunngjøring som er nevnt i forvaltningslovens § 38.

 


RÅDMANNENS INNSTILLING:

 

Det nye forslaget til gebyrregulativ er i all hovedsak en videreføring av allerede etablert gebyrordning i kommunen og gjelder primært en tilpasning til nytt lovverk.

Prinsippene for gebyrlegging er de samme som tidligere og bygger på selvkostvurderinger.

Gebyrnivået er satt med utgangspunkt i eksisterende regulativ. Det vil derfor ikke medføre noen nevneverdige endringer ut over det som gjelder nye gebyrområder.

På denne bakgrunn innbyr jeg kommunestyret å fatte slikt

 

v e d t a k :

1. Forslag til gebyrforskrift for arbeider etter Matrikkelloven datert 28.12.2009 vedtas.

 

2. Med henvisning til Forvaltningsloven § 38 legges revidert gebyrregulativ for oppmåling ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

 

3. Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. april 2010.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk 08.01.10

 

 

 

 

Knut Toresen

Rådmann

Kjell Andersen

Plan- og ressurssjef

 

KOMMUNESTYRETS BEHANDLING:

 

Votering:

Rådmannens innstilling enst. vedtatt.

 

Rett utskrift attesteres og oversendes plan- og ressursavdelingen, her, for videre oppfølging av saken.

 

 

Bindal rådmannskontor,

Terråk, 03.03.2010.

 

 

 

Ann-Karin Øverås

saksbehandler
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner